مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

223

دانلود:

139

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رابطه نماز جماعت با سلامت معنوی دانشجویان علوم پزشکی مازندران

صفحات

 صفحه شروع 62 | صفحه پایان 73

چکیده

 زمینه هدف: معنویت یکی از ابعادسلامت محسوب می شود. . هدف این پژوهش بررسی رابطه اقامه نماز جماعت با سلامت معنوی دانشجویان علوم پزشکی مازندران در سال تحصیلی 96-97 بود. روش بررسی: در این مطالعه از روش تحقیق کوهورت استفاده شد. جامعه آماری پژوهش, دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران تشکیل داده که از بین آنها به تعداد 160 نفر به عنوان نمونه پژوهشی با روش نمونه گیری بر مبنای هدف و با استفاده از نمونه گیری آسان انتخاب شدند. برای گرد آوری اطلاعات, پرسشنامه سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی روی نمونه پژوهش اجرا شد. برای تحلیل یافته ها از آزمون هایT-test و Chi2 استفاده شد و ارزش p کمتر از 0. 05 درصد معنی دار تلقی شد. یافته ها: نتایج مطالعه نشان دادکه که میانگین مجموع کل نمرات سلامت معنوی دانشجویان به تفکیک گروه اقامه کنندگان نماز جماعت و گروه شاهد آن به ترتیب 95. 5 ± 19. 7 و 70. 2 ± 14. 6بود. تفاوت معناداریدر سطح سلامت معنوی در دو گروه دانشجویان اقامه کننده نماز جماعت و شاهد وجود داشت( p: نتیجه گیری: باتوجه به ارتباط اقامه نماز جماعت با سلامت معنوی دانشجویان, می توان با برنامه ریزی بهتر در فرهنگ سازی بیشتر اقامه نماز جماعت در دانشگاه ها, موجبات ارتقای سلامت معنوی دانشجویان را مهیا ساخت.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.