video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

398

دانلود:

195

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی وضعیت آموزش دندانپزشکی ایران و عوامل مرتبط با آن در طی سال های 1397-1357

صفحات

 صفحه شروع 244 | صفحه پایان 250

چکیده

 زمینه و هدف : کمیت و کیفیت آموزش علم دندانپزشکی به منظور پاسخگویی به نیازهای درمانی آحاد جامعه دارای اهمیت فراوانی است. پیشرفت های آموزشی این علم و رشد و توسعهدانشکده های دندان پزشکی بعد از پیروزی انقلاب٬ ضرورت تغییرروش های منسوخ و قدیمی را یادآور گردید. این تحقیق جهت بررسی میزان تحقق اهداف برنامه آموزشی وهمچنین وجود خلاء اطلاعاتی در مورد آن, از اطلاعات موجود کلیه دانشکده های دندانپزشکی کشوردرطی سال های 1397-1357 انجام گرفت. روش بررسی: روش شناسی پژوهش حاضر که به لحاظ هدف٬ از نوع مطالعات کاربردی واز نوع توصیفی-تحلیلی بود و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدارک و بروندادهای علمی وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش عالی و تمامی دانشکده های دندانپزشکی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور بود که عواملی مانند تعداد دانشکده ها٬ تعداد رشته های تخصصی٬ وضعیت تدوین کتاب و عواملی دیگر مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفتند. نتیجه گیری: به نظر می رسد برونداد علمی دانشکده های دندانپزشکی در طی 40 سال گذشته رشد صعودی مناسبی داشته اند و در این زمینه جایگاه مناسبی را به خود اختصاص داده اند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رزمی، حسن، و مهدی پور، معصومه. (1397). بررسی وضعیت آموزش دندانپزشکی ایران و عوامل مرتبط با آن در طی سال های 1397-1357. طب و تزکیه، 27(4 ویژ ه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی )، 244-250. SID. https://sid.ir/paper/34334/fa

  Vancouver: کپی

  رزمی حسن، مهدی پور معصومه. بررسی وضعیت آموزش دندانپزشکی ایران و عوامل مرتبط با آن در طی سال های 1397-1357. طب و تزکیه[Internet]. 1397؛27(4 ویژ ه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی ):244-250. Available from: https://sid.ir/paper/34334/fa

  IEEE: کپی

  حسن رزمی، و معصومه مهدی پور، “بررسی وضعیت آموزش دندانپزشکی ایران و عوامل مرتبط با آن در طی سال های 1397-1357،” طب و تزکیه، vol. 27، no. 4 ویژ ه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی ، pp. 244–250، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/34334/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی