مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: نامه مفید
سال:1382 | دوره:9 | شماره:38 (اقتصاد)
صفحه شروع:27 | صفحه پایان:58

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

423

دانلود:

79

استناد:

9

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عوامل تعیین کننده بهره وری کل عوامل اقتصادی در ایران

صفحات

 صفحه شروع 27 | صفحه پایان 58

چکیده

 هدف این مطالعه ارزیابی علل موثر بر بهره وری کل عوامل است, معادله بهره وری کل عوامل را به وسیله به کارگیری متدولوژی همگرائی یوهانسن و OLS با بهره گیری از مجموعه سری های زمانی طی دوره 1338-1380 است.نتایج این مطالعه نشان می دهد, انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی, انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی, سرمایه انسانی, نسبت موجودی سرمایه فیزیکی به نیروی کار, شاخص های باز بودن, رابطه مبادله, ذخایر بین المللی, نرخ تورم و نرخ ارز موثر واقعی بر روی بهره وری کل عوامل تاثیر دارند. همچنین نتایج برآورد پیشنهاد می کند که اثر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی, انباشت تحقیق و توسعه خارجی, سرمایه انسانی و نسبت موجودی سرمایه فیزیکی به نیروی کار اثر قوی تری نسبت به دیگر متغیرها بر بهره وری کل عوامل دارند و در ضمن ضریب برآوردی متغیر نرخ تورم و نرخ ارز بر روی بهره وری کل عوامل منفی است.  

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.