مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

817

دانلود:

211

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر هیپرگلیسمی و هیپرلیپیدمی بر اندکس های خونی

صفحات

 صفحه شروع 1179 | صفحه پایان 1185

چکیده

 زمینه: شمارش کامل سلول های خونی در آزمایشگاه های بالینی توسط شمارشگرهای خودکاری انجام می شود که بر اساس 3 اصل مقاومت الکتریکی, پراکندگی نور و فلوسیتومتری کار می کنند. عوامل بسیاری ممکن است بر نتایج این دستگاه ها اثر بگذارد. این مطالعه به منظور بررسی اثر برخی عوامل مداخله گر بر نتایج شمارشگرهایی که بر اساس مقاومت الکتریکی کار می کنند انجام شده است.مواد و روش ها: این مطالعه تحلیلی (مورد – شاهدی) بر روی 243 نفر با هیپرگلیسمی و هیپرلیپیدمی و 100 فرد سالم (گروه شاهد) در بیمارستان فاطمه الزهراء گلستان انجام شد. ابتدا سطح قند و تری گلیسیرید افراد توسط آنالیزور بیوشیمی اندازه گیری و سپس شمارش کامل سلول های خونی برای هر فرد انجام شد. در نهایت آنالیز آماری و مقایسه بین گروه مورد مطالعه و گروه شاهد با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 16 انجام شد.یافته ها: مقایسه بین گروه مورد مطالعه و گروه شاهد نشان داد که هیپر لیپدمی و هیپرگلیسمی هر دو باعث افزایش MCV شده و همچنین هیپر لیپدمی موجب افزایش HCT, HB و MCHC می شود (p<0.05).نتیجه گیری: بر اساس این مطالعه, عوامل مداخله گر مانند هیپرگلیسمی و هیپرلیپیدمی بر نتایج شمارش گرهای سلولی تاثیر می گذارند که باید در آزمایشگاه های بالینی مد نظر قرار گیرد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  محمودی، محمد، علیزاده، شعبان، درگلاله، اکبر، طبیبیان، شادی، اسماعیلی، سمیرا، و شمسی زاده، مرتضی. (1394). بررسی اثر هیپرگلیسمی و هیپرلیپیدمی بر اندکس های خونی. طب جنوب، 18(6)، 1179-1185. SID. https://sid.ir/paper/34091/fa

  Vancouver: کپی

  محمودی محمد، علیزاده شعبان، درگلاله اکبر، طبیبیان شادی، اسماعیلی سمیرا، شمسی زاده مرتضی. بررسی اثر هیپرگلیسمی و هیپرلیپیدمی بر اندکس های خونی. طب جنوب[Internet]. 1394؛18(6):1179-1185. Available from: https://sid.ir/paper/34091/fa

  IEEE: کپی

  محمد محمودی، شعبان علیزاده، اکبر درگلاله، شادی طبیبیان، سمیرا اسماعیلی، و مرتضی شمسی زاده، “بررسی اثر هیپرگلیسمی و هیپرلیپیدمی بر اندکس های خونی،” طب جنوب، vol. 18، no. 6، pp. 1179–1185، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/34091/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی