مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: طب جنوب
سال:1389 | دوره:13 | شماره:4
صفحه شروع:293 | صفحه پایان:298

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

240

دانلود:

110

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

گزارش یک مورد لنفوم سلول مانتل با پولیپوز متعدد لنفوماتوز

صفحات

 صفحه شروع 293 | صفحه پایان 298

چکیده

 پولیپوز متعدد لنفوماتوز با حضور پولیپ های متعدد در سگمان طویلی از دستگاه گوارش مشخص می شود. بیش از 75 درصد موارد منشا از سلول های B قبل از مرکز ژرمینال «سلول های B منطقه مانتل» و کمتر از 25 درصد موارد منشا از سلول های B مرکز ژرمینال دارند. بنابراین پولیپوز متعدد لنفوماتوز/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all" target="_blank"> پولیپوز متعدد لنفوماتوز, گروه هتروژنی است که شامل لنفوم سلول مانتل و لنفوم فولیکولر می شود. در این مقاله یک ملوان 75 ساله را که با درد شکمی, اسهال خونی, آنمی فقر آهن و بزرگی غدد لنفاوی اینگوینال و فمورال به ما ارجاع داده شده بود, معرفی می کنیم. حضور پولیپوز روده ای در بررسی های کولونوسکوپیک و آندوسکوپیک و یافته های پاتولوژی و ایمونوهیستوشیمی بر روی نمونه های بافتی که نشانگر لنفوم سلول B با فعالیت تکثیری متوسط (50 درصد) و تکثیر ندولر لنفوسیت های کوچک بود, در حضور مثبت بودن مارکرهای CD5, CD20, CD43 و منفی بودن مارکرهای CD3, CD10, CD23 بیانگر این بود که یافته های فوق منتج از حضور لنفوم سلول مانتل به همراه پولیپوز متعدد لنفوماتوز/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all" target="_blank"> پولیپوز متعدد لنفوماتوز می باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.