Start: 2/7/2023 9:28:31 PMEnd: 2/7/2023 9:28:32 PM >> 804

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

472

دانلود:

365

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر عصاره الکلی گیاه خرفه بر تعدیل درد نوروپاتی و درد حاد در موش صحرائی

صفحات

 صفحه شروع 16 | صفحه پایان 28

کلیدواژه

(CCI) chronic constriction injuryQ1

چکیده

 زمینه: گیاه خرفه گیاه دارویی شناخته شده ای است که اثرات متعددی از قبیل اثرات ضد دردی و ضد التهابی به آن نسبت داده شده است. هدف از این پژوهش بررسی اثرات ضددردی عصاره الکلی خرفه بر درد نوروپاتی مدل CCI (1988 Bennet & Xie model) و درد حاد حرارتی حاصل از Tail Flick می باشد. مواد و روش ها: در این آزمایش از موش های صحرایی نر بالغ, نژاد ویستار با وزن 250-200 گرم استفاده شد. حساسیت به تحریکات مکانیکی (آلودینیای مکانیکی) و تحریکات دردناک حرارتی, به ترتیب توسط تارهای فون فری و تست Tail Flick اندازه گیری شد. در مطالعات مربوط به حیوانات نوروپاتیک, حیوانات به 5 گروه شامل: گروه شم, CCI, دو گروه CCI که عصاره را با دوز 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت داخل صفاقی دریافت نمودند و یک گروه نوروپاتی که نرمال سالین دریافت نمودند, تقسیم شدند. در این گروه ها آلودینیای مکانیکی در روز هفتم بعد از جراحی انجام شد. در مطالعات مربوط به بررسی درد حاد, حیوانات به سه گروه شامل: یک گروه دریافت کننده نرمال سالین و دو گروه دریافت کننده عصاره با دوز 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم, تقسیم شدند. در این گروه ها تست Tail Flick 30 تا 60 دقیقه بعد از تزریق عصاره یا نرمال سالین انجام شد. نتایج با نرم افزار SPSS ویرایش 25 و آزمون های آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: بستن عصب سیاتیک موجب ایجاد آلودینیای مکانیکی در موش های صحرایی شد و تزریق عصاره با دوز 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم توانست در موش های CCI شده آلودینیای مکانیکی را بعد از نوروپاتی کاهش دهد. همچنین عصاره خرفه با دوز 400 میلی گرم بر کیلوگرم توانست درد حاد حرارتی را نیز کاهش دهد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که عصاره خرفه می تواند علائم رفتاری درد نوروپاتی و درد حاد را کاهش دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی