مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

108

دانلود:

54

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل ارتباط رخدادهای سالانه بیماری لیشمانیازیس جلدی و نوسانات بین سالی آب و هوایی مطالعه موردی شهر مشهد

صفحات

 صفحه شروع 41 | صفحه پایان 53

چکیده

 زمینه: لیشمانیازیس جلدی از مهم ترین بیماری های عفونی است هر ساله رخدادهای فروانی از آن ثبت می گردد. سه مولفه, انگل, مخزن و ناقل این بیماری تعیین کننده اصلی دینامیک زمانی و مکانی این بیماری می باشد که عوامل اقلیمی می توانند با تاثیرگذاری بر روی این مولفه ها, بروز بیماری را به صورت چشمگیری تغییر دهد. مواد و روش ها: هدف این پژوهش, بررسی تاثیر نوسانات اقلیمی بر رخدادهای سالانه بیماری لیشمانیازیس جلدی در شهر مشهد می باشند. برای تحلیل ارتباط بین بروز سالانه بیماری و نوسانات اقلیمی, ابتدا فازهای مختلف خشکسالی با استفاده از شاخص SPI شناسایی گردید و سپس به تحلیل فراوانی رخداد بیماری در این فازها با استفاده از تست ناپارامتریک کروسکال والیس و آزمون Dunn-Bonferroni, در سطح اطمینان 95 درصد پرداخته شد. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون ناپارامتریک کروسکال والیس روی رخداد بیماری در سه فاز خشکسالی تفکیک شده, بیانگر آن بود که تفاوت معنی داری بین میانگین های سالانه رخداد بیماری در فازهای مختلف اقلیمی وجود داشت, تست تعقیب مربوط به آزمون کروسکال والیس (Dunn-Bonferroni), نشان داد که میانگین سالانه رکوردهای بیماری در سال های با خشکسالی شدید به صورت بارزی بیشتر از سال های با بارش نرمال بوده است, بالا بودن معنی دار میانگین رکوردهای سالانه رخداد بیماری در فازهای خشکسالی شدید را می توان با محدود شدن منابع غذایی در دسترس مخازن این بیماری که بیشتر جوندگان هستند مرتبط دانست. نتیجه گیری: محدودیت منابع غذایی در سال های خشک باعث می شود جوندگان که مخازن اصلی این بیماری هستند برای جستجوی منابع غذایی بیشتر در معرض خونخواری پشه خاکی ها قرار گیرند و رخداد بیماری افزایش یابد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی