The process cannot access the file 'e:\log\f.14010707.log' because it is being used by another process.

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: طب جنوب | سال:1392 | دوره:16 | شماره:1 | صفحه شروع:29 | صفحه پایان:36

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

254

دانلود:

88

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه تفاوت در عفونت پس از سزارین به دنبال استفاده از رژیم پیشگیرانه آنتی بیوتیک تک دوز در مقابل سه دوز

صفحات

 صفحه شروع 29 | صفحه پایان 36

چکیده

 زمینه: سزارین جزو آن دسته از اعمال جراحی است که جهت پیشگیری از ایجاد عوارض در مادر و جنین انجام می شود. سزارین یک روش بدون عارضه نیست و دارای انواع عوارض پس از زایمان از جمله عفونت, است. عفونت پس از سزارین شامل؛ آندومتریت, عفونت زخم, ترومبوفلبیت عفونی لگن است که بستگی به استفاده از آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک و تکنیک جراحی دارد. هدف از این مطالعه مقایسه تجویز یک دوز آنتی بیوتیک وریدی با 3 دوز آنتی بیوتیک وریدی در پیشگیری از عفونت های پس از سزارین بود.مواد و روش ها: با طراحی یک مطالعه تجربی کارآزمایی بالینی تصادفی (RCT) دو سو کور, کلیه زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر دانشگاه علوم پزشکی زنجان به مدت یکسال از شروع طرح که سزارین شدند به طور تصادفی و به توالی به دو گروه الف (دریافت کننده تک دوز آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک) و ب (دریافت کنندگان 3 دوز آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک) وارد مطالعه شدند. بیماران در طی مدت بستری و همچنین پس از ترخیص تا 10 روز پس از سزارین از لحاظ علائم عفونت تحت بررسی بودند. اطلاعات حاصله پس از جمع آوری توسط نرم افزار SPSS ویرایش 16 و آزمون آماری Chi-Square Test مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفت.یافته ها: ظرف مدت یکسال از شروع این مطالعه تعداد 146 زن باردار که تحت عمل سزارین قرار گرفتند به توالی به دو گروه مساوی 73 نفری الف و ب وارد شدند. در طول مدت بستری در بخش, در گروه الف, پنج مورد (6.8 درصد) تب پس از سزارین تائید شد و در گروه ب دو نفر (2.7 درصد) تب کردند. در بررسی آماری تفاوتی در بروز تب در دو گروه تحت مطالعه دیده نشد.نتیجه گیری: رژیم تک دوز در مقابل 3 دوز آنتی بیوتیک برای پیشگیری از عفونت پس از سزارین در دو گروه الف و ب, هیچ گونه تفاوت معنی داری نداشت. لذا, به نظر می رسد که نیاز به استفاده از رژیم سه دوز آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک در بیماران سزارینی وجود ندارد و با توجه به بروز مقاومت دارویی و زیان اقتصادی, تک دوز آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک برای پیشگیری از عفونت پس از سزارین توصیه می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID