مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

590

دانلود:

244

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه ارتباط بین پلی مورفیسم گیرنده نیکوتینی ژن آلفا 7 (CHRNA7) با پیشرفت اسکیزوفرنی در جمعیت ایران

صفحات

 صفحه شروع 437 | صفحه پایان 447

چکیده

 زمینه: SCZ (اسکیزوفرنی), اختلال شایع روانی و ذهنی, که آسیب پذیری ژنتیکی مشترک را نشان می دهد. ژن گیرنده نیکوتینی رسپتورعصبی آلفا 7 (7CHRNA), بر روی کروموزوم q 14-13-q15 قرار گرفته است. پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی بسیاری (SNPs) در اگزون, اینترون ها و نواحی پروموتر درون ژن 7CHRNA وجود دارد. هدف از این تحقیق, مطالعه پلی مورفیسم گیرنده نیکوتینی ژن آلفا 7 (7CHRNA) با پیشرفت اسکیزوفرنی در جمعیت ایران است. مواد و روش ها: در این مطالعه موردی-شاهدی شامل, 100 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی و 100 فرد سالم به عنوان گروه کنترل, بررسی شدند. DNA ژنومی از نمونه خون استخراج گردید. ژنوتیپ ها با استفاده از روش PCR-RFLP شناسایی شدند. آنالیز آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 20 انجام شد. یافته ها: فراوانی ژنوتیپ های CC, TC؛ TT در بیماران به ترتیب 18, 42 و 40 درصد و در افراد سالم به ترتیب 14, 45 و 41 درصد بود. آنالیز آماری نشان داد که در کل نمونه ها (مرد و زن) ارتباط معناداری بین پلی مورفیسم ژن 7CHRNA و بیماری اسکیزوفرنی وجود ندارد. نتیجه گیری: حضور آلل T در ژن 7CHRNA در موقعیت 904942rs به عنوان عامل خطر برای بیماری اسکیزوفرنی در نظر گرفته نمی شود. بنابراین, مطالعات ژنتیکی با بررسی جهش های تک نوکلئوتیدی و تعداد نمونه های بیشتر که جمعیت های متفاوتی را شامل گردد, مورد نیاز می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حقیقت، شادی، زحمتکش رودسری، رسول، و رنجبر، رضا. (1396). مطالعه ارتباط بین پلی مورفیسم گیرنده نیکوتینی ژن آلفا 7 (CHRNA7) با پیشرفت اسکیزوفرنی در جمعیت ایران. طب جنوب، 20(5 )، 437-447. SID. https://sid.ir/paper/33855/fa

  Vancouver: کپی

  حقیقت شادی، زحمتکش رودسری رسول، رنجبر رضا. مطالعه ارتباط بین پلی مورفیسم گیرنده نیکوتینی ژن آلفا 7 (CHRNA7) با پیشرفت اسکیزوفرنی در جمعیت ایران. طب جنوب[Internet]. 1396؛20(5 ):437-447. Available from: https://sid.ir/paper/33855/fa

  IEEE: کپی

  شادی حقیقت، رسول زحمتکش رودسری، و رضا رنجبر، “مطالعه ارتباط بین پلی مورفیسم گیرنده نیکوتینی ژن آلفا 7 (CHRNA7) با پیشرفت اسکیزوفرنی در جمعیت ایران،” طب جنوب، vol. 20، no. 5 ، pp. 437–447، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/33855/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی