مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

461

دانلود:

186

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ارتباط بین سطح سرمی ویتامین k2 و استئوکلسین با آترواسکلروز عروق کرونر

صفحات

 صفحه شروع 353 | صفحه پایان 361

چکیده

 زمینه این پژوهش به منظور ارزیابی ارتباط سطوح سرمی ویتامین k2 و استئوکلسین با ابتلاء به گرفتگی عروق کرونر انجام گرفت مواد و روش ها در این مطالعه مورد – شاهدی تعداد 138 بیمار بین سنین 30 تا 70 سال شرکت داشتند. افراد پس از مراجعه به مرکز قلب بوشهر و داشتن شرایط ورود به مطالعه شرح حال خود را توسط پرسشنامه ثبت می نمودند. سپس مقدار 10 سی سی خون از همه شرکت کننده ها جمع آوری می شد. پس از انجام عمل آنژیوگرافی افراد با آنژیو نرمال به گروه شاهد (70 نفر) و افراد با آنژیو غیر طبیعی به گروه مورد (68 نفر) وارد شدند. پس از پایان نمونه گیری سطح سرمی ویتامین k2 و استئوکلسین با استفاده از روش الایزا اندازه گیری شد. یافته ها نتایج نشان داد که سطوح سرمی استئوکلسین افراد مبتلا به گرفتگی عروق کرونر به طور معنی داری بالاتر از گروه شاهد بود (0/019=P). اما سطوح سرمی ویتامین k2 بین دو گروه تفاوت معناداری نداشت (0/84=P). بین سطوح سرمی استئوکلسین با تعداد عروق درگیر (0/95=P) و شدت گرفتگی ارتباط معناداری وجود نداشت (0/09=P). پس از تعدیل دو فاکتور سن و ابتلا به دیابت نوع 2 که در دو گروه تفاوت معناداری داشت, غلظت سرمی استئوکلسین با گرفتگی عروق کرونر ارتباط معناداری داشت (0/034=P). نتیجه گیری بر اساس این پژوهش بین افزایش سطوح سرمی استئوکلسین با گرفتگی عروق ارتباط معنی داری وجود دارد اما بین سطح سرمی ویتامین k2 و گرفتگی عروق ارتباطی یافت نشد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  الیاس پور، زهرا، اکبرزاده، صمد، ایران پور، داریوش، بارگاهی، افشار، معتمد، نیلوفر، حاجیان، نجمه، قاسمی، خدیجه، و موحد، علی. (1397). بررسی ارتباط بین سطح سرمی ویتامین k2 و استئوکلسین با آترواسکلروز عروق کرونر. طب جنوب، 21(5 )، 353-361. SID. https://sid.ir/paper/33758/fa

  Vancouver: کپی

  الیاس پور زهرا، اکبرزاده صمد، ایران پور داریوش، بارگاهی افشار، معتمد نیلوفر، حاجیان نجمه، قاسمی خدیجه، موحد علی. بررسی ارتباط بین سطح سرمی ویتامین k2 و استئوکلسین با آترواسکلروز عروق کرونر. طب جنوب[Internet]. 1397؛21(5 ):353-361. Available from: https://sid.ir/paper/33758/fa

  IEEE: کپی

  زهرا الیاس پور، صمد اکبرزاده، داریوش ایران پور، افشار بارگاهی، نیلوفر معتمد، نجمه حاجیان، خدیجه قاسمی، و علی موحد، “بررسی ارتباط بین سطح سرمی ویتامین k2 و استئوکلسین با آترواسکلروز عروق کرونر،” طب جنوب، vol. 21، no. 5 ، pp. 353–361، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/33758/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی