مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,770

دانلود:

0

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

معیارهای پیشنهادی برای ارزیابی جایگاه حفاظتی تالاب های ایران

صفحات

 صفحه شروع 74 | صفحه پایان 89

چکیده

 برای اولویت های تالاب های کشور بر پایه موقعیت ارزشی یا منزلت آنها, 75 تالاب حایز اهمیت کشور مشتمل بر 63 تالاب ثبت شده در دانشنامه تالاب های خاورمیانه, با استفاده از معیارهای پنجگانه پرندگان, ماهیان, عوامل تهدید کننده, مسایل اقتصادی - اجتماعی و موقعیت حفاظتی آنها مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفتند. ارزیابی تالاب های مورد بحث, براساس ضوابط هر یک از معیارهای پنج گانه فوق صورت پذیرفت و هر تالاب با توجه به حضور یا عدم حضور ضوابط تعیین شده برای معیارهای مورد نظر و درجه شدت آنها, امتیازی از صفر تا پنج را به خود اختصاص داده است. هر یک از تالاب ها بنا به فراخور ارزش های چندگانه خود امتیاز مشخصی را کسب نموده و به این ترتیب جایگاه و منزلت آنها در مجموعه تالاب های ارزیابی شده معین گردید. با توجه به جمع امتیازهای هر تالاب برحسب معیارهای یاد شده 13 تالاب نخست برحسب منزلت به قرار زیر تعیین گردیدند: 1- هورالعظیم2- میانکاله, خلیج گرگان و لپوی زاغمرز3- شادگان4- حله5- انزلی 6- د شت ارژن و پریشان7- هامون پوزک 8- چغاخور 9- دلتای رودموند 10- هامون صابری هیرمند 11- خورخوران 12- گندمان 13- ارومیه رده بندی فوق, توان و قابلیت های بالقوه تالاب ها را بدون در نظر گرفتن محدودیت ها, الزامات و شرایط سازمانهای ذی ربط در طرح مدیریت نشان می دهد. با وارد کردن نظرهای کارشناس ناظر بین المللی طرح مبنی بر انتخاب یک تالاب از هر منطقه جغرافیایی کشور و اولویت بخشیدن به تالاب های منحصر به فرد و نیز در نظر گرفتن معیارهای تسهیلات محیط زیستی جهانی (تالاب از لحاظ تنوع زیستی دارای اهمیت بین المللی باشد, تنوع زیستی تالاب در معرض تهدید باشد, عوامل تهدید کننده تالاب قابل حل باشد) و با توجه به عوامل محدودکننده از قبیل موقعیت مرزی تالاب ها, آرایش جدیدی از تالاب ها به دست می آید که بیانگر شرایط و توانایی آنها بر مبنای عوامل ذکر شده و توان بالفعل آنها در برخورداری از طرح مدیریت می باشند. با توجه به مراتب فوق, انتخاب نهایی چهار تالاب به قرار زیر صورت پذیرفت.1- میانکاله, خلیج گرگان و لپوی زاغمرز 2- دشت ارژی و پریشان 3- خورخوران4- ارومیه

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

مجنونیان، هنریک، گشتاسب میگونی، حمید، منصوری، جمشید، و حسن زاده کیابی، بهرام. (1383). معیارهای پیشنهادی برای ارزیابی جایگاه حفاظتی تالاب‌ های ایران. محیط شناسی، 30(33)، 74-89. SID. https://sid.ir/paper/3358/fa

Vancouver: کپی

مجنونیان هنریک، گشتاسب میگونی حمید، منصوری جمشید، حسن زاده کیابی بهرام. معیارهای پیشنهادی برای ارزیابی جایگاه حفاظتی تالاب‌ های ایران. محیط شناسی[Internet]. 1383؛30(33):74-89. Available from: https://sid.ir/paper/3358/fa

IEEE: کپی

هنریک مجنونیان، حمید گشتاسب میگونی، جمشید منصوری، و بهرام حسن زاده کیابی، “معیارهای پیشنهادی برای ارزیابی جایگاه حفاظتی تالاب‌ های ایران،” محیط شناسی، vol. 30، no. 33، pp. 74–89، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/3358/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی


    مرکز اطلاعات علمی SID
    ویراستاری
    فایل موجود نیست.