Start: 2/7/2023 10:32:29 PMEnd: 2/7/2023 10:32:30 PM >> 739

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

949

دانلود:

365

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تجارب مثبت مراقبت از سالمند مبتلا به دمانس از دیدگاه مراقبین خانوادگی: تحلیل محتوای کیفی

صفحات

 صفحه شروع 319 | صفحه پایان 334

چکیده

 زمینه: روند روزافزون جمعیت سالمندی و متعاقب آن بیماری های مرتبط با افزایش سن نظیر دمانس که بر استقلال فرد مبتلا تاثیر بسزایی را دارد, اهمیت توجه به مساله مراقبت را دو چندان می نماید. یکی از مفاهیم قابل ملاحظه در این حیطه ارزیابی مثبت مراقبین از مراقبت خود بوده, که این مطالعه با هدف تبیین تجارب مثبت مراقبین خانوادگی سالمندان مبتلا به دمانس در ایران انجام گرفت. مواد و روش ها: این مطالعه با رویکرد تحقیق کیفی و با روش تحلیل محتوای کیفی از نوع قراردادی انجام گرفت, که در آن 12 مراقب خانوادگی سالمند مبتلا به دمانس که از مراجعین به انجمن آلزایمر ایران و یا کلینیک حافظه یادمان شهر تهران بودند, شرکت نمودند. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند و به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف, جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها به صورت همزمان با جمع آوری داده ها انجام گرفت. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها منجر به ظاهر شدن سه طبقه اصلی شامل رضایتمندی از مراقبت, رشد فردی و دستاوردهای مراقبت و نه طبقه فرعی شد, که این طبقات بیانگر تجارب مثبت مراقبین از ارزیابی مراقبت خود بود. نتیجه گیری: بر اساس نتیجه نهایی این مطالعه تجارب مثبت مراقبین خانوادگی در ایران علیرغم شباهت هایی که با سایر مطالعات در کشورهای غربی دارد, ولی از برخی جهات خاص جامعه و فرهنگ ایرانی است, و استفاده از این تجارب مثبت محققین را در طراحی مداخلات مبتنی بر تجارب مثبت به منظور کاهش پیامدهای منفی مراقبت می تواند یاری رساند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی