Start: 2/7/2023 9:39:04 PMEnd: 2/7/2023 9:39:05 PM >> 614

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

612

دانلود:

185

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی، سنتز و نشاندار سازی پپتید GPRPILE با 18FDG برای تصویربرداری از فیبرین جهت تشخیص ترومبوز

صفحات

 صفحه شروع 228 | صفحه پایان 241

چکیده

 زمینه: در تصویربرداری پت, فلوئور-18 بهترین رادیونوکلید می باشد. نشاندار سازی پپتید به طور مستقیم با فلوئور-18 مشکل است و از روش غیرمستقیم و استفاده از ترکیبات واسطه حاوی فلوئور-18 استفاده می شود. به دلیل در دسترس بودن 18FDG در اغلب مراکز پت, 18FDG به عنوان یک ترکیب واسطه از پتانسیل بالائی برای نشاندار کردن پپتیدها برخوردار می باشد. در مطالعه حاضر یک پپتید خطی حاوی گروه آمینواکسی برای تصویربرداری از فیبرین طراحی, سنتز و با رادیوداروی فلوئورو دزوکسی گلوکز 18FDG نشاندار شد. مواد و روش ها: مطالعات داکینگ با استفاده از نرم افزارAutoDock ویرایش 1/4 و نرم افزار HEX صورت گرفت و پپتید خطی Aoe-GPRPILE از روش Fmoc بر روی فاز جامد سنتز و سپس با استفاده از 18FDG نشاندار گردید. خلوص رادیوشیمیائی, پایداری پپتید نشاندار و سرد در پلاسمای انسانی و PBS با استفاده از روش های کروماتوگرافی تعیین گردید. نسبت حلالیت چربی به آب (LogP) پپتید نشاندار محاسبه گردید. یافته ها: نتایج محاسبات داکینگ و فارماکوفور با استفاده از نرم افزار HEX نشان دهنده تمایل بالای توالی طراحی شده نسبت به فیبرین است (0. 01=E Total). دستگاه LC-Mass ساختمان پپتید سنتز شده را تائید کرد. پپتید تا 24 ساعت در پلاسمای انسانی و بافر PBS پایدار بود. نشاندارسازی با استفاده از 0. 2 میلی گرم پپتید, 1 mCi 18FDG در حرارت ° C90 به مدت 30 دقیقه, 5=pH با خلوص رادیوشیمیائی بالای 95 درصد حاصل شد. پایداری پپتید نشاندار تا 2 ساعت در پلاسمای انسانی بیش از 95 درصد بود. نسبت حلالیت چربی به آب 1. 5-= LogP بدست آمد. نتیجه گیری: 18FDG از پتانسیل بالائی در نشاندارسازی پپتیدها با روش غیرمستقیم برخوردار می باشد. در این مطالعه پپتید Aoe-GPRPILE سنتز و با استفاده از گروه آمینواکسی موجود در ساختار با 18FDG با راندمان بالا و خلوص مناسب نشاندار گردید. آمینو اکسی به عنوان یک گروه واسطه در آخرین مرحله مانند یک آمینو اسید بر روی سکانس پپتیدی با حداقل تاثیر بر روی خصوصیات پپتید اضافه شده و به صورت انتخابی پیوند پایدار اکسیم (oxime) با گروه آلدئیدی 18FDG ایجاد می کند.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    استناددهی