مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

76

دانلود:

33

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثربخشی مدل اطلاعات-انگیزش-مهارت های رفتاری بر بهبود اندازه وزن و محیط اندام ها در زنان تحت عمل جراحی چاقی

صفحات

 صفحه شروع 81 | صفحه پایان 91

چکیده

 زمینه: با توجه به افزایش شدید وزن افراد و عوارض آن در جوامع مختلف و نیز با پیشرفت تکنیک های جراحی چاقی, لازم است که مداخلات روانشناختی جهت کاهش عوارض بعد از عمل و نیز بالا بردن نتایج مثبت آن برای این افراد صورت پذیرد. بنابراین هدف از این پژوهش مطالعه اثربخشی مدل اطلاعات-انگیزش-مهارت های رفتاری بر بهبود اندازه وزن و محیط اندام ها در زنان تحت عمل جراحی چاقی بود. مواد و روش ها: طرح پژوهش حاضر نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان چاقی بود که طی نیمه دوم سال 1395 در بیمارستان فوق تخصصی مادر و کودک غدیر شیراز عمل جراحی اسلیوگاسترکتومی را انجام دادند, از بین آنها 30 نفر به صورت در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و گروه کنترل, گمارده شدند. از ابزارهای ترازوی خط کش دار, متر نواری و پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی, در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون برای هر 2 گروه استفاده شد. برای گروه آزمایش, مدل اطلاعات-انگیزش-مهارت های رفتاری طی چهار هفته (هر هفته یک جلسه 5/1 ساعته), در کلینیک چاقی بیمارستان اعمال گردید. داده ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره توسط نرم افزار آماری SPSS ویرایش 19 تجزیه و تحلیل شدند و سطح معنی داری 05/0P< برای نتایج معنی دار تلقی گردید. یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که مدل اطلاعات-انگیزش-مهارت های رفتاری بر اندازه وزن و محیط اندام ها در زنان تحت عمل جراحی چاقی تاثیر معنی داری گذاشته است (05/0P<). نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که مدل اطلاعات-انگیزش-مهارت های رفتاری می تواند بر بهبود اندازه وزن و محیط اندام ها در زنان تحت عمل جراحی چاقی اثربخش باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی