مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

87

دانلود:

33

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی تجمع زیستی آفت کش DDT و متابولیت های آن در موی سر مادران باردار، با توجه به متغیرهای سن، تعداد موالید و میزان مصرف ماهی

صفحات

 صفحه شروع 39 | صفحه پایان 46

چکیده

 همراه با افزایش تصاعدی جمعیت, کاربرد آفت کش ها نیز به منظور تامین نیاز غذایی این جمعیت رو به رشد در حال افزایش است. هدف از این تحقیق, ارزیابی تجمع زیستی آفت کش DDT و متابولیت های آن در موی سر مادران باردار نوشهر و روستاهای اطراف آن واقع در استان مازندران, با توجه به متغیرهای سن, تعداد موالید و میزان مصرف ماهی است. در این تحقیق 16 نمونه از موی سر مادران باردار نوشهر و 19 نمونه از موی مادران باردار ساکن روستاهای اطراف نوشهر جمع آوری شد و برای ثبت اطلاعاتی از قبیل سن, تعداد موالید و رژیم غذایی مادران, پرسشنامه ای در اختیار آنها قرار گرفت. پس از انجام مراحل استخراج و پاکسازی, به منظور شناسایی نوع و میزان متابولیت های مورد نظر نمونه ها به دستگاه کروماتوگرافی گازی مجهز به آشکارساز ECD تزریق شدند. داده های به دست آمده, برای انجام تجزیه و تحلیل وارد نرم افزار Exel و SPSS شدند. بر اساس نتایج این مطالعه غلظت سه ایزومر ,p'-DDE, p,p'-DDT  وp-DDT , o از پنج ایزومر مورد بررسی در موی مادران ساکن نوشهر با روستاهای اطراف دارای تفاوت معنی دار بود  (P<0.05)در حالی که میان متغیرهای سن, تعداد موالید و میزان مصرف ماهی با غلظت DDTs در مو رابطه معنی داری یافت نشد؛ اما با افزایش تعداد موالید, غلظت DDT در موی مادران کاهش و با افزایش مصرف ماهی, غلظت DDT در موی مادران افزایش داشت. با توجه به نتایج به دست آمده لزوم کنترل بیشتر بر آفت کش های مصرفی توسط کشاورزان و پایش تجمع زیستی DDTs و سایر آفت کش ها در بدن مادران باردار ساکن نواحی روستایی احساس می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی