مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

842

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بلوغ و تکوین تخمک های نارس موش سوری با ترانسفرین، انسولین و مایع فولیکول 20% انسانی

صفحات

 صفحه شروع 119 | صفحه پایان 126

چکیده

 هدف. لقاح و تکوین جنینهای حاصل از تخمکهای بالغ یافته آزمایشگاهی در درمان از اهمیت فراوانی برخوردار است و هر چه آزمایشگاه به شرایط طبیعی داخل بدن نزدیک باشد تخمکهای بیشتری بالغ می شوند. هدف از مطالعه حاضر در مرحله اول بررسی بلوغ آزمایشگاهی تخمکهای نارس موش در حضور مایع فولیکولی حرارت دیده و بدون حرارت انسانی با غلظت 20% و همچنین در حضور انسولین و ترانسفرین است و قدم دوم بررسی تکوین تخمکهای بالغ شده تا مرحله دو سلولی است. مواد و روشها: تخمکهای نارس از تخمدانهای موش 6-4 هفته ای با نژاد NMRI بطور مکانیکی جدا گردید و پس از شستشو به چهار گروه زیر تقسیم گردید. در گروه اول (GI), 207 عدد تخمک نارس در محیط DMEM-Ham s F12 حاوی 20% مایع فولیکولی انسانی (Heated Human Follicular fluid, hHFF) در گروه دوم GII), 189 )عدد تخمک نارس در محیط DMEM-Hams F12 حاوی 20% مایع فولیکولی انسانی حرارت ندیده (Non-heated Human Follicolar fluid, NhGFF 20%) در گروه سوم GIII), 242 )عدد تخمک نارس در محیط DMEM-Hams F12 حاوی hHFF 20%, 5 میکروگرم انسولین در میلی لیتر و 10 میکروگرم ترانسفرین در میلی لیتر و در گروه چهارم GIV): 175 )عدد تخمک نارس در محیط DMEM-Ham s F12 حاوی hHFF 20%, 5 میکروگرم انسولین در میلی لیتر و 10 میکروگرم ترانسفرین در میلی لیتر به مدت 24 ساعت در انکوباتور 37 درجه دارای Co2 کشت داده شدند. یافته ها: در مجموع نرخ بلوغ آزمایشگاهی در گروه سوم (3/61%) نسبت به بقیه گروه ها به طور معنی داری بالاتر بود. نرخ بلوغ آزمایشگاهی تخمکهای نارس در گروههای آزمایشی به ترتیب3/76%, (گرم سوم) 56%, 41% (گروه اول) 4/24% (گروه چهارم و 6/10گروه دوم) بود و شکل گیری جنینهای دوسلولی در گروه سوم, گروه چهارم 7/16% گروه اول,5/15 در گروه دوم 5% به دست آمد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه ثابت کرد که 1. تخمکهای نارس موش قابلیت بلوغ آزمایشگاهی در حضور سرم hHFF20%, NhHFF و انسولین و ترانسفرین را دارند. 2. نرخ بلوغ و تکوین جنینهای حاصله در حضور hHFF20%, انسولین و ترانسفورین بیشتر است. 3. از سرگیری بهتر آزمایشگاهی میوز در تخمکهای نارس بی ارتباط به حضور ترانسفورین و انسولین نیست.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  ایمانی، حسین، و رضازاده ولوجردی، مجتبی. (1383). بلوغ و تکوین تخمک های نارس موش سوری با ترانسفرین, انسولین و مایع فولیکول 20% انسانی. مجله پزشکی کوثر، 9(2)، 119-126. SID. https://sid.ir/paper/32877/fa

  Vancouver: کپی

  ایمانی حسین، رضازاده ولوجردی مجتبی. بلوغ و تکوین تخمک های نارس موش سوری با ترانسفرین, انسولین و مایع فولیکول 20% انسانی. مجله پزشکی کوثر[Internet]. 1383؛9(2):119-126. Available from: https://sid.ir/paper/32877/fa

  IEEE: کپی

  حسین ایمانی، و مجتبی رضازاده ولوجردی، “بلوغ و تکوین تخمک های نارس موش سوری با ترانسفرین, انسولین و مایع فولیکول 20% انسانی،” مجله پزشکی کوثر، vol. 9، no. 2، pp. 119–126، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/32877/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.