مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

738

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر تحریک آنزیم نیتریک اکسایدسنتاز در هسته مرکزی آمیگدالابر شرطی شدن القایی مورفین در موش آزمایشگاهی

صفحات

 صفحه شروع 95 | صفحه پایان 100

چکیده

 هدف. مواد اپیوئیدی از جمله مورفین با مکانیسمهای مرکزی درگیر در روند پاداش واکنش نشان میدهند, شرطی شدن مکانی القایی مورفین یک روند ساده یادگیری است. آمیگدالا از جمله نواحی مطرح مغز در فرآیند یادگیری است و نقش هسته مرکزی آمیگدالا در اثرات القایی مورفین نشان داده شده است. نیتریک اکساید به عنوان یک ناقل عصبی مرکزی در وقایع سلولی وابسته به یادگیری و حافظه نقش دارد. در این تحقیق اثرات تزریق مستقیم ال - آرژنین در هسته مرکزی آمیگدالای موش سفید بزرگ (Rat) بر شرطی شدن القایی مورفین بررسی گردید. مواد و روشها: حیوانات تحت آزمایش (موشهای نر نژاد ویستار 275-255 گرم) در مختصات مورد نظر به صورت دو طرفه کانول گذاری شدند. در هر آزمایش هشت سر حیوان استفاده گردید. حیوانات با تزریق زیر جلدی مورفین (5/7-5/0 میلی گرم بر کیلوگرم) طی سه روز, نسبت ب مورفین شرطی شدند. عوامل سیستم نیتریک اکساید (ال - آرژانتین: پیش ساز نیتریک اکساید و L-NAME: مهار کننده آنزیم نیتریک اکساید سینتاز) تحت مقادیر مختلف (0.3-3μg/rat) مستقیماً به داخل هسته مرکزی آمیگدالا به صورت مکرر, روزانه یک بار قبل از هر بار تزریق مورفین و یا یک بار در روز آزمون تزریق شدند. یافته ها: نتایج این تحقیق نشان می دهد که فقط مورفین باعث القاء شرطی شدن مکانی در حیوانات تحت آزمایش شده, بهترین جواب با دوز 5 میلی گرم بر کیلوگرم حاصل می گردد. تزریق مستقیم ال - آرژینین, طی شرطی سازی و یا در روز آزمون در حیوانات شرطی شده با مورفین, باعث تقویت اکتساب و پایداری شرطی شدن القایی مورفین می شود ولی این اثرات توسط پیش تزریقات L-NAME در داخل این هسته مهار می گردد. L-NAME به تنهایی طی این روند بر پاسخ مورفین تأثیر معنی داری ندارد. نتیجه گیری: نتایج فوق مؤید این است که سیستم نیتریک اکساید در هسته مرکزی آمیگدالا بر شرطی شدن مکانی القایی مورفین تأثیر دارد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کرمی، منیژه، صحرایی، هدایت، زرین دست، محمدرضا، و سپهری، حوری. (1383). تاثیر تحریک آنزیم نیتریک اکسایدسنتاز در هسته مرکزی آمیگدالابر شرطی شدن القایی مورفین در موش آزمایشگاهی. مجله پزشکی کوثر، 9(2)، 95-100. SID. https://sid.ir/paper/32876/fa

  Vancouver: کپی

  کرمی منیژه، صحرایی هدایت، زرین دست محمدرضا، سپهری حوری. تاثیر تحریک آنزیم نیتریک اکسایدسنتاز در هسته مرکزی آمیگدالابر شرطی شدن القایی مورفین در موش آزمایشگاهی. مجله پزشکی کوثر[Internet]. 1383؛9(2):95-100. Available from: https://sid.ir/paper/32876/fa

  IEEE: کپی

  منیژه کرمی، هدایت صحرایی، محمدرضا زرین دست، و حوری سپهری، “تاثیر تحریک آنزیم نیتریک اکسایدسنتاز در هسته مرکزی آمیگدالابر شرطی شدن القایی مورفین در موش آزمایشگاهی،” مجله پزشکی کوثر، vol. 9، no. 2، pp. 95–100، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/32876/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )