مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

801

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مقایسه ای شیوع گلودرد متعاقب لوله گذاری داخل نای، توسط رانگوسکوپ ماکینتاش و برونکوسکوپ فیبراپتیک

صفحات

 صفحه شروع 59 | صفحه پایان 64

چکیده

 این تحقیق با هدف مقایسه میزان گلودرد متعاقب لوله گذاری داخل نای توسط لارنگوسکوپ ماکینتاش و برونکوسکوپ فیبراپتیک انجام شد. 97 نفر از بین بیماران کاندید جراحیهای الکتیو بستری در بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) به طور کاملاً تصادفی به دو گروه 45 نفری (لوله گذاری توسط لارنگوسکوپ ماکینتاش) و 52 نفری (لوله گذاری توسط برونکوسکوپ فیبراپتیک) تقسیم شدند. اطلاعات دموگرافیک طول مدت جراحی, طول مدت لوله گذاری, عوارض لوله گذاری و گلودرد متعاقب لوله گذاری اندازه گیری شدند. طول مدت زمان جراحی در گروه مکینتاش و فیبراپتیک به ترتیب 5/49 ± 8/91 و 2/46± 2/96 دقیقه بود که از نظر آماری بیانگر تفاوت معنی دار بین دو گروه نمی باشد. میزان Bucking بعد از خروج لوله از داخل نای در 11 نفر (3/11%) از افراد مشاهده شد که این رقم در افراد گروه مکینتاش و فیبراپتیک به ترتیب 6 نفر (13%) و 5 نفر (10%) بود که تفاوت معنی داری را بین افراد دو گروه نشان نمی دهد. میزان گلودرد متعاقب لوله گذاری در دو گروه تفاوت معنی داری را بین افراد دو گروه نشان نمی دهد. میزان گلودرد متعاقب لوله گذاری در دو گروه تفاوت معنی داری را با یکدیگر نشان می دهد. مدت زمان لوله گذاری با برونکوسکوپ فیراپتیک به طور معنی داری بیش از لارنگوسکوپ مکینتاش بوده است (05/0 >P). همچنین تفاوت معنی داری در Bucking و عوارض همودینامیک متعاقب لوله گذاری در دو گروه دیده نشد. براساس نتایج این تحقیق به نظر می رسد که میزان گلودرد متعاقب استفاده از لارنگوسکوپ مکینتاش تفاوت معنی داری در مقایسه با برونکوسکوپ فیبراپتیک دارد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  لعل دولت آباد، حسن، و همت، علی. (1382). بررسی مقایسه ‌ای شیوع گلودرد متعاقب لوله ‌گذاری داخل نای, توسط رانگوسکوپ ماکینتاش و برونکوسکوپ فیبراپتیک. مجله پزشکی کوثر، 8(1)، 59-64. SID. https://sid.ir/paper/32769/fa

  Vancouver: کپی

  لعل دولت آباد حسن، همت علی. بررسی مقایسه ‌ای شیوع گلودرد متعاقب لوله ‌گذاری داخل نای, توسط رانگوسکوپ ماکینتاش و برونکوسکوپ فیبراپتیک. مجله پزشکی کوثر[Internet]. 1382؛8(1):59-64. Available from: https://sid.ir/paper/32769/fa

  IEEE: کپی

  حسن لعل دولت آباد، و علی همت، “بررسی مقایسه ‌ای شیوع گلودرد متعاقب لوله ‌گذاری داخل نای, توسط رانگوسکوپ ماکینتاش و برونکوسکوپ فیبراپتیک،” مجله پزشکی کوثر، vol. 8، no. 1، pp. 59–64، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/32769/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )