مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم زمین | سال:1397 | دوره:28 | شماره:109 | صفحه شروع:97 | صفحه پایان:108

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

148

دانلود:

100

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

زمین شناسی، کانی شناسی و مطالعه میانبارهای سیال در کانسار باریت عبدالصمدی، شمال خاور مریوان

صفحات

 صفحه شروع 97 | صفحه پایان 108

چکیده

کانسار باریت عبدالصمدی, در 80 کیلومتری شمال خاور مریوان, در شمال باختر پهنه دگرگونی سنندج-سیرجان واقع است. واحدهای سنگی رخنمون یافته در محدوده کانسار, مجموعه ای از سنگ های آتشفشانی-رسوبی دگرگون شده با سن کرتاسه پایانی هستند که عمدتاً از واحدهای آندزیت, شیل آهکی و آهک دگرگون شده تشکیل شده اند. این کانسار از دو بخش چینه سان و استرینگر تشکیل شده است. بخش چینه سان کانسار, متشکل از یک عدسی باریتی همراه با کانه های سولفیدی است که بر روی آندزیت های دگرگون (و دگرسان) شده (بخش استرینگر) و در زیر آن واحد شیل آهکی قرار دارد. کانه های سولفیدی ساده و شامل پیریت, اسفالریت, گالن, کالکوپیریت و تتراهدریت-تنانتیت هستند. ساخت و بافت های مشاهده شده در بخش چینه سان کانسار, توده ای, نواری, کلوفرم, فرامبوییدال و دانه پراکنده است, که نهشت کانسار بر روی کف دریا را نشان می دهند. بخش استرینگر, که در آندزیت های کمرپایین عدسی باریتی قرار دارد, یک پهنه دگرسان شده است که توسط مجموعه ای از رگه و رگچه های کوارتز-باریتی سولفیددار (پیریت و اسفالریت) قطع شده است. بر اساس مطالعات میانبارهای سیال, که بر روی نمونه های باریتی بخش چینه سان انجام شد, دمای همگن شدگی سیالات کانه ساز, در بازه 115 تا 215 درجه سانتی گراد و شوری آنها از 21/0 تا 86/5 درصد وزنی معادل NaCl اندازه گیری شده است. بر این اساس, سرد شدن سیالات گرمابی کانه دار, یکی از فرایندهای مهم در نهشت بخش چینه سان کانسار بوده است. این پژوهش نشان می دهد که کانسار باریت عبدالصمدی شکل ناقص و تکامل نیافته از یک کانسار تیپ کوروکو است که تنها بخش کانسنگ سیاه در آن تشکیل شده است. این کانسار بعد از تشکیل, دچار دگرگونی و دگرشکلی شده و تغییرات محسوسی را در ساخت و بافت کانه ها پذیرا شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID