مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم زمین
سال:1388 | دوره:19 | شماره:73
صفحه شروع:57 | صفحه پایان:64

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

133

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر هاله خرد شده در حفاری انفجاری بر تحلیل عددی سه بعدی تغییرشکل های تونل با نگرشی ویژه بر کیلومتر 10 تونل گاوشان

صفحات

 صفحه شروع 57 | صفحه پایان 64

چکیده

 بررسی پایداری فضاهای زیر زمینی پیش از حفاری و با توجه به میزان تغییرشکل های نهایی, از ملزومات طراحی است. در مدل سازی های مختلف یا تحلیل های تجربی, محدوده اطراف بخش حفر شده به شکل یک پارچه به صورت محیط پیوسته یا ناپیوسته, مدل و تحلیل می شود. به نظر می رسد در حفاری انفجاری به علت تخریبی که بسته به نوع انفجار, جنس توده سنگ و غیره رخ خواهد داد, ناحیه پیرامونی یکپارچه نباشد. در این تحقیق, ناحیه ای تخریب یافته به نام "هاله خرد شده" در اطراف تونل در نظر گرفته شد تا مدل سازی در دو حالت یک پارچه (بدون وجود هاله خردشده) و بار دیگر با اعمال هاله خرد شده در اطراف آن انجام شود. روش المان مجزای سه بعدی که نسبت به دیگر روش های عددی, از همخوانی بیشتری با محیط ناپیوسته توده سنگ برخوردار است, انتخاب و با استفاده از نرم افزار 3DEC 4.0, به مدل سازی تغییرات ناشی از پیشروی پرداخته شد. مطالعه موردی تونل گاوشان که در حدود کیلومتر 10 از دهانه ورودی در گابروهای سری افیولیتی با پارامترهای مقاومتی به نسبت خوب حفر شده, انجام شد. شرایط مناسب نصب ابزار دقیق و از سویی عدم اجرای پوشش بتنی در بخش یاد شده باعث ثبت بهینه رفتار طبیعی زمین در این ناحیه شده و کنترل دقیق تر نتایج را فراهم شده است. بررسی خروجی ها حاکی از همخوانی بیشتر مدلی که اطراف آن هاله خرد شده اعمال شد با نتایج ابزاردقیق است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.