مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم زمین
سال:1394 | دوره:24 | شماره:96
صفحه شروع:85 | صفحه پایان:96

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

344

دانلود:

110

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبات سیلیسی آواری (ترشیری- کواترنری) سواحل خاوری چابهار، جنوب خاور سیستان و بلوچستان

صفحات

 صفحه شروع 85 | صفحه پایان 96

چکیده

 در این مطالعه, نهشته های گلسنگی و ماسه سنگی سواحل خاوری چابهار مورد بررسی رسوب شناسی و ژئوشیمی قرار گرفته است. بر این اساس 50 نمونه گلسنگ و ماسه سنگ از 5 برش تیس, رمین, لیپار, گورانکش و خور گریندر برداشت و مورد تجزیه دانه بندی و تجزیه شیمیایی به روش های XRF و  ICP-AES قرار گرفت. جورشدگی و کج شدگی مثبت نمونه ها (فراوانی ذرات دانه ریز) بیانگر رسوب گذاری آنها در محیطی آرام و کم انرژی است. تجزیه و تحلیل ژئوشیمیایی عناصر اصلی 10 نمونه از گلسنگ ها و ماسه سنگ های سواحل خاوری چابهار به سن میوسن پسین- پلیستوسن واقع شده در پهنه مکران و رسم داده ها روی نمودارهای تقسیم بندی سنگ های آواری ترکیب ماسه سنگ ها را وکی و گلسنگ ها را شیل نشان می دهد. افزون بر این, تعیین اثر هوازدگی در ناحیه منشأ با استفاده از اندیس های دگرسانی شیمیایی (CIA) و هوازدگی شیمیایی (CWI) میزان هوازدگی این نهشته ها را در منطقه منشأ متوسط معرفی می کند. اندیس تنوع ترکیبی (ICV) نیز در رسوبات مورد مطالعه, به طور میانگین 1.57 و نشان دهنده این است که رسوبات دارای بلوغ شیمیایی متوسط هستند و از رسوبات چرخه اول رسوبی نتیجه شده اند. الگوی پراکندگی عناصر خاکی کمیاب در نمودارهای عنکبوتی نشان از غنی شدگی این سنگ ها از عناصر خاکی کمیاب سبک (LRRE) نسبت به عناصر خاکی کمیاب سنگین (HRRE) دارد. بالا بودن نسبت های LILE/HFSE و LRRE/HRRE در نمونه ها و شباهت ترکیب شیمیایی آنها با سنگ های مناطق فرورانش نشان می دهد که سیلیسی- آواری های سواحل چابهار در منطقه فرورانش تشکیل شده اند. استفاده از نمودارهای متمایز کننده محیط زمین ساختی همراه با الگوی نمودارهای چندمتغیره نیز نشان دهنده این است که سنگ های مورد مطالعه در حاشیه فعال قاره (ACM) ایجاد شده اند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.