مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم زمین
سال:1389 | دوره:20 | شماره:77
صفحه شروع:115 | صفحه پایان:120

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

294

دانلود:

95

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی عوامل موثر بر کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی دشت جیرفت با استفاده از روش های آماری و هیدروشیمیایی

صفحات

 صفحه شروع 115 | صفحه پایان 120

چکیده

 دشت جیرفت در فاصله 230 کیلومتری جنوب شهرستان کرمان و در جنوب خاوری ایران قرار گرفته است و شامل دو آبخوان است: یک آبخوان تحت فشار و یک آبخوان آزاد, اما آبخوان تحت فشار به سمت حواشی دشت محدود شده و به آبخوان آزاد تبدیل می شود. آب نفوذ یافته از مخروط افکنه های بخش شمالی نقش بسیار مهمی در تغذیه آبخوان دارد, اما نقش رودخانه هلیل رود نیز قابل ملاحظه است. به دلیل این که آب زیرزمینی مهمترین منبع جهت مصارف کشاورزی, شرب و صنعت در این منطقه است, بنابراین ارزیابی کیفی آن اهمیت ویژه ای دارد. هدف از این تحقیق ارزیابی کیفی آب زیرزمینی در دشت جیرفت است و شامل بررسی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی در بخش های مختلف و تعیین عوامل موثر بر آن است. در این مطالعه برای ارزیابی کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی از تلفیقی از روش های آماری مانند تجزیه خوشه ای و ضرایب همبستگی و روش های هیدروشیمیایی مانند نسبت های یونی و نمودارهای ترکیبی استفاده شده است. نمونه های آب زیرزمینی با استفاده از روش تجزیه خوشه ای گروه بندی شده و نمونه های مشابه شناسایی شدند. بر اساس نتایج تجزیه خوشه ای, نمونه های آب زیرزمینی در چهار گروه قرار می گیرند (آبخوان از لحاظ کیفی به چهار زون تقسیم شده است) که هر گروه دارای ترکیب شیمیایی متفاوتی است. در این نوشتار, از نسبت های یونی مانندHCO3/(sum anions) , Na/(Na+Cl), Ca/(Ca+SO4), Mg/(Ca+Mg), (Na+K-Cl)/(Na+K-Cl+Ca) و Cl/(sum anions) و نمودارهای ترکیبی برای تعیین عوامل موثر بر کیفیت آب زیرزمینی استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل, فرایندهایی مانند انحلال ژیپس, هالیت, سولفات های سدیم دار, هوازدگی پلاژیوکلازهای غنی از سدیم و تبادل یونی کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی را تحت تاثیر قرار می دهند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی