Start: 1/31/2023 6:17:32 PMEnd: 1/31/2023 6:17:32 PM >> 683

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,004

دانلود:

248

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل سازی وارون دو بعدی غیرخطی داده های گرانی سنجی منطقه مغان با استفاده از روش مارکوارت-لونبرگ

صفحات

 صفحه شروع 13 | صفحه پایان 20

چکیده

 در این مقاله مدل سازی وارون غیرخطی داده های گرانی سنجی برای تعیین هندسه سنگ  بستر مورد نظر بوده است به طوری که با کمترین اطلاعات اولیه زمین شناسی, بهترین ساختار نزدیک به واقعیت زمین شناسی را نتیجه دهد. در روش ارایه شده هندسه سنگ بستر با یک سری منشورهای کنار هم چیده شده تقریب زده می شود و در نهایت طول این منشورها, عمق سنگ بستر را به دست می دهد. در الگوریتم تهیه شده, از یک روند تکرار غیرخطی برای شبیه سازی هندسه سنگ بستر استفاده می شود. در گام اول با استفاده از یک تقریب مناسب و با استفاده از روش های استاندارد, مساله غیرخطی به یک مساله خطی تبدیل می شود. در گام دوم با استفاده از تمامی اطلاعات اولیه, مدل طراحی و به اصطلاح مدل متغیری (پارامتری) می شود. در گام بعدی یک مدل اولیه منطبق بر تمامی فرضیات ژئوفیزیکی و زمین شناسی پیشنهاد می شود و با استفاده از تجزیه عددی, ماتریس های مشتقات جزیی برای مدل محاسبه می شود. روند وارون سازی بر مبنای روش مارکوارت-لونبرگ, در تکرارهای مختلف با توجه به میزان تطابق میان داده های واقعی و محاسبه ای, مدل اولیه را بهبود می بخشد. در این روند از خطی سازی مدل, توسط تجزیه عددی در نزدیکی مدل اولیه و محاسبه دوباره ماتریس مشتقات جزیی استفاده می شود تا بهترین تطابق میان داده های اندازه گیری و محاسبه ای ایجاد شود. به منظور نشان دادن قابلیت این روش, مدل سازی برای داده های مصنوعی با نوفه و بدون نوفه صورت گرفته است. داده های واقعی مورد استفاده, داده های گرانی سنجی مربوط به ناحیه مغان است که نتایج حاصل با واقعیت زمین شناسی منطقه تطابق بسیار خوبی دارد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    استناددهی