مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم زمین | سال:1388 | دوره:19 | شماره:74 | صفحه شروع:131 | صفحه پایان:136

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

139

دانلود:

84

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه ساختار پوسته شمال باختر ایران با استفاده از امواج تبدیل یافته دورلرز

صفحات

 صفحه شروع 131 | صفحه پایان 136

چکیده

 تابع گیرنده ابزار مناسبی برای مطالعه ساختار پوسته و گوشته بالایی در هر منطقه است. در این مطالعه به کمک تحلیل تابع گیرنده P, با استفاده از زمان رسید تبدیل Ps در ناپیوستگی موهو و بازتاب های چندگانه آن ستبرای پوسته و نسبت Vp/Vs محاسبه شد. بهترین مقدار برای ستبرای پوسته و نسبت Vp/Vs زمانی به دست می آید که فاز تبدیلیPs  و بازتاب های چند گانه پوسته (PpPs ,PpSs+ PsPs) به صورت همدوس بر انبارش شوند (Zhu and Kanamori). برای این منظور داده های بیش از 120 زمین لرزه دورلرز ثبت شده توسط 8 ایستگاه ثابت کوتاه دوره شبکه دورلرز تبریز در شمال باختر ایران از سال 2000 تا 2008 میلادی با بزرگایmb³5.5  و در فاصله رو مرکزی30°<D<95°  پردازش شد. ستبرای پوسته زیر ایستگاه ها یکسان نبود و تغییر در ژرفای موهو در بازه 1±38.5 کیلومتر زیر خاوری ترین ایستگاه شبکه,SHB  تا 1±53.5 کیلومتر زیر باختری ترین ایستگاه شبکه,SRB  مشاهده شد. ستبرای پوسته در شمال باختر ایران از باختر به خاور افزایش یافته و با محاسبه مقطع دو بعدی ژرفا-مسافت به روش مهاجرت نتایج به دست آمده تایید شد. مقدار نسبت Vp/Vs در منطقه متغیر بوده و از مقدار 0.03±1.73 در زیر ایستگاه آذرشهر تا 0.03±1.82 در زیر ایستگاه تبریز تغییر می کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID