مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,998

دانلود:

908

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سامانه گسل امتداد لغز بیدهند (جنوب قم)

صفحات

 صفحه شروع 177 | صفحه پایان 184

چکیده

 سامانه گسل امتداد لغز بیدهند با راستای شمال شمال باختر-جنوب جنوب خاور, مجموعه سنگ های آتشفشانی و نهشته های رسوبی سنوزوییک را در پهنه ارومیه-دختر در جنوب شهر قم بریده است. شواهد ساختاری مطالعه شده در این سامانه نشان می دهد که این گسل, سازوکار امتداد لغز راست  بردارد و مقدار جابه جایی افقی در امتداد آن با جابه جا کردن نهشته های ائوسن, دست کم به 16 کیلومتر می رسد. داده های ساختاری مشخص می کند که پایانه های فشاری و کششی در لنگه باختری به طور گسترده تشکیل شده و ساختارهای قرینه آنها در بخش خاوری مشاهده نمی شود. این موضوع حرکت لنگه باختری در برابر لنگه خاوری را در امتداد گسل بازگو می کند که سبب ایجاد گسل های معکوس و رانده شده (تراستی) به همراه چین خوردگی در پایانه فشاری و نفوذ سیل های (Sills) گابرودیوریتی در پایانه کششی شده است. در پایانه فشاری شمال باختری و در محل های پله شدگی پوششی در امتداد گسل (Releasing zones) در بخش میانی با ادامه جابه جایی در امتداد گسل بیدهند فضای کششی محلی ایجاد شده و توده های نفوذی سینیتی و گرانیتی با سن جوان تر (میوسن) در آن نفوذ کرده اند. حضور نهشته های آذر آواری میوسن در موقعیت پایانه فشاری جنوب خاوری و رانده شدن سیل های گابرودیوریتی چین خورده در منطقه کششی پایانه جنوب باختری گسل نشان دهنده تغییر شکل بعدی در این منطقه است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی