مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: دانشور پزشکی | سال:1389 | دوره:18 | شماره:89 | صفحه شروع:61 | صفحه پایان:66

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

173

دانلود:

84

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی شیوع اختلال های مخاطی تکاملی دهان، بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1388

صفحات

 صفحه شروع 61 | صفحه پایان 66

چکیده

 مقدمه و هدف: اختلال های تکاملی مخاط دهان, شرایطی طبیعی اند و به لزوم نشان دهنده مشخصه بیماری خاص نیستند. شیوع اختلال های مخاط دهانی در افراد مختلف متفاوت است که می تواند به عوامل ژنتیکی یا محیطی مربوط باشد. هدف از مطالعه حاضر, بررسی شیوع این اختلال ها و نیز تعیین ارتباط آنها با جنسیت در گروهی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان بوده است.مواد و روش ها: در مطالعه حاضر 162 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1388 به منظور تعیین شیوع اختلال های مخاطی معاینه شدند. معاینه دانشجویان, زیر نور یونیت و آینه دندان پزشکی انجام و برای هر دانشجو یک پرسش نامه تکمیل شد؛ در این پرسش نامه اطلاعات فردی و نیز ابتلا به بیماری ها جمع آوری و ثبت گردید. آنالیز آماری توصیفی و مقایسه ای با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. برای مقایسه دو جنس, از آزمون دقیق فیشر استفاده گردید و مقدارP  کمتر از 0.05 به عنوان معنی دار آماری درنظرگرفته شد.نتایج: از 162 فرد مورد بررسی, 63.6% آنها یک اختلال مخاطی داشتند. نتایج نشان داد که سوراخ گوشه لب (22.8%), زبان شیاردار (21.6%) و توروس فک بالا (10.5٪) شایع ترین اختلال های مخاطی و شیوع سایر موارد, کمتر از 10% بوده اند. به جز توروس فک بالا, در دیگر انواع اختلال های مخاطی بین دو جنس, تفاوت معنی دار آماری مشاهده نشد.نتیجه گیری: یافته های مطالعه حاضر نشان داد به طورکلی آنومالی های مخاطی دهان در جمعیت بررسی شده از شیوع بالایی برخوردار بودند؛ بنابراین آشنایی و آموزش دانشجویان پزشکی و دندان پزشکی در مورد این ضایعات ضروری به نظرمی رسد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID