مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: دانشور پزشکی | سال:1389 | دوره:18 | شماره:89 | صفحه شروع:23 | صفحه پایان:32

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

281

دانلود:

102

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر آموزش بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری پوکی استخوان در زنان باردار شهر اراک

صفحات

 صفحه شروع 23 | صفحه پایان 32

چکیده

 مقدمه و هدف: تاکنون تحقیق های مداخله ای کمی در زمینه اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان با استفاده از الگو اعتقاد بهداشتی در مادران باردار صورت گرفته و لذا مطالعه مذکور در راستای نیل به این هدف تحقق یافته است.مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع مداخله ای بوده که در آن 120 نفر از مادران باردار شهر اراک شرکت داشتند (نمونه ها به دو گروه مورد و شاهد هریک شصت نفر تقسیم شدند.) ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه پایا و روا بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی و فهرست اولیه عملکرد مادران باردار در خصوص پیشگیری از پوکی استخوان بوده است. قبل از انجام مداخله آموزشی اطلاعات جمع آوری و سپس مداخله آموزشی در قالب چهار جلسه آموزشی برای گروه مورد انجام و یک ماه پس از مداخله آموزشی اطلاعات دوباره در هر دو گروه مورد و شاهد جمع آوری و تجزیه وتحلیل شدند.نتایج: در پژوهش حاضر قبل از مداخله آموزشی, میزان آگاهی, خودکارآمدی و عملکرد در زمینه رعایت رژیم غذایی پایین بوده, پس از مداخله موانع درک شده مادران باردار در زمینه پیشگیری از پوکی استخوان کاهش و عملکرد آنان در این زمینه افزایش یافته بود(P<0.05) .نتیجه گیری: با افزایش آگاهی, حساسیت, شدت و منافع درک شده, خودکارآمدی و کاهش موانع درک شده مادران باردار برای پیشگیری از پوکی استخوان, عملکرد در زمینه پیشگیری از ابتلا به پوکی استخوان نیز بیشتر شده است؛ لذا پیشنهاد می گردد آموزش بر اساس این الگو در سایر مراکز درمانی نیز اجرا شود.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID