مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

107

دانلود:

16

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه سطح آدرنومدولین ادرار در کودکان مبتلا به پیلونفریت حاد و کودکان سالم

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 8

چکیده

 مقدمه و هدف: آدرنومدولین (AM) نوعی پپتید است که تولید آن در پروسه های التهابی تحریک می شود؛ این ماده در بسیاری از سلول های بدن, نظیر سلول های عضلات صاف عروق, اندوتلیال, فیبروبلاست, میوسیت های قلبی, سلول های اپیتلیال و سلول های سرطانی تولید شده, در صورت بروز التهاب در سیستم ادراری نیز افزایش می یابد. در این مطالعه, مقادیر ادراری AM در ادرار کودکان مبتلا به پیلونفریت با گروه شاهد مقایسه شد.مواد و روش ها: در یک مطالعه مورد شاهدی, 31 کودک مبتلا به پیلونفریت (گروه مورد) و 30 کودک سالم (گروه شاهد) بررسی شدند. مقادیر ادراری AM افراد تحت مطالعه با استفاده از روش High Performance Liquid Chromatography (HPLC) اندازه گیری و نتایج به دست آمده از دو گروه با یکدیگر مقایسه شد؛ در نتایج, نسبت آدرنومدولین به کراتینین ادرار ثبت شد؛ همچنین مقادیر آدرنومدولین به کراتینین ادرار در گروه مورد قبل و پس از درمان مقایسه شدند.نتایج: نسبت آدرنومدولین به کراتینین ادرار در گروه مورد 119.4±61.3 و در گروه شاهد 11.4±4.26  (P=0.012)بود. بعد از درمان پیلونفریت, مقادیر نسبت مذکور در گروه مورد به 21.9±13.1 رسید که نسبت به قبل از درمان, تفاوتی معنی دار را نشان داد. ضریب همبستگی AM ادراری و تعداد سلول های سفید خون (P=0.171) 0.252 بود و همچنین مقادیر AM ادرار در بیمارانی که CRP+4 داشتند 1748±1896 و در بیماران دارای CRP منفی 477±391 بود که اختلافی معنی دار را نشان می داد.نتیجه گیری: طی پیلونفریت AM ادرار افزایش می یابد که می تواند در تشخیص بیماری کمک کننده باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی