Start: 2/7/2023 4:02:06 PMEnd: 2/7/2023 4:02:06 PM >> 673

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

851

دانلود:

176

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر هسپرتین بر سطح سرمی آنزیم های آسپارتات و آلانین آمینو ترانسفراز و سطح کبدی و قلبی مالون دی آلدئید در موش صحرایی دیابتی

صفحات

 صفحه شروع 33 | صفحه پایان 42

چکیده

 مقدمه و هدف: دیابت قندی با افزایش میزان مالون دی آلدئید به عنوان شاخص استرس اکسیداتیو و افزایش سطح سرمی آنزیم های بافتی نظیر آسپارتات وآلانین آمینوترانسفراز ناشر از آسیب بافتی مشخص می شود. با توجه به اثر ضددیابتی هسپرتین, هدف از انجام این مطالعه ارزیابی اثر این ماده بر سطح این فاکتور ها در حالت دیابت است.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی, موش های صحرایی نر در گروه های 32 تایی کنترل, کنترل تحت تیمار, دیابتی و دیابتی تحت تیمار تقسیم شدند. برای القا دیابت, استرپتوزوسین با دوز 60 mg/kg به صورت داخل صفاقی تزریق شد. هسپرتین با دوز 10 mg/kg برای مدت چهار هفته به طور روزانه یک هفته پس از شروع کار تجویز شد. سطح سرمی آسپارتات وآلانین آمینوترانسفراز قبل و در انتهای کار اندازه گیری شد؛ به علاوه سطح مالون دی آلدئید در دو بافت قلب و کبد اندازه گیری شد.نتایج: افزایشی معنادار در سطح سرمی آسپارتات و آلانین آمینوترانسفراز در موش های دیابتی مشاهده شد (p<0.05-0.01) و درمان با هسپرتین تنها سطح سرمی آلانین آمینوترانسفراز را در حد معنادار کم کرد (p<0.05)؛ به علاوه, حالت دیابت, افزایش سطح مالون دی آلدئید در دو بافت قلب و کبد را سبب شد (p<0.01) و درمان با هسپرتین سطح مالون دی آلدئید را در این دو بافت در حدی معنی دار کاهش داد .(p<0.05)نتیجه گیری: درمان با هسپرتین می تواند سطح سرمی آلانین آمینو ترانسفراز و همچنین استرس اکسیداتیو را کاهش دهد که با سطح بافتی کمتر مالون دی آلدئید در دو بافت قلب و کبد مشخص می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی