مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: دانشور پزشکی
سال:1389 | دوره:17 | شماره:88
صفحه شروع:59 | صفحه پایان:66

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

224

دانلود:

113

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی فراوانی افسردگی در بیماران تحت همودیالیز نگه دارنده و عوامل مرتبط با آن

صفحات

 صفحه شروع 59 | صفحه پایان 66

چکیده

 مقدمه و هدف: اختلالات روانی, به خصوص افسردگی, در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی و تحت همودیالیز بسیار شایع هستند. این اختلالات در کاهش کیفیت زندگی و افزایش میزان مرگ و میر بیماران تاثیر بسزایی دارند. هدف از انجام این مطالعه, بررسی فراوانی افسردگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت همودیالیز نگه دارنده در دو واحد همودیالیز شهر تهران است.مواد و روش ها: برای غربالگری افسردگی در بیماران دیالیزی از پرسش نامه افسردگی بک (BDI) استفاده شد. پرسش نامه ها در بین 120 بیمار دیالیزی مراجعه کننده به بیمارستان های مصطفی خمینی و فیاض بخش توزیع و پس از توضیحات لازم, بیماران آن را تکمیل کردند. سایر اطلاعات از طریق شرح حال و انجام آزمایش ها به دست آمدند. اطلاعات گردآوری شده, با نرم افزار SPSS v.16 تجزیه و تحلیل آماری شده و آزمون های آماری کای دو و اسپیرمن استفاده شدند.نتایج: شیوع افسردگی در جمعیت مورد مطالعه هفتاد درصد محاسبه شد, به طوری که 26.7 درصد از آنان مبتلا به افسردگی شدید بودند. هیچ یک از متغیرهای سن, جنس, بیماری زمینه ای, طول مدت دیالیز, سابقه پیوند کلیه, کم خونی, وضعیت تاهل, وضعیت شغلی و آلبومین سرم با افسردگی ارتباط آماری معناداری نداشتند (p>0.05). تعداد دفعات همودیالیز در هفته و کفایت همودیالیز (Kt/V) با شدت افسردگی ارتباط آماری معنادار داشتند (p=0.01 و p=0.04).نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای افسردگی در بیماران همودیالیزی, غربالگری بیماری افسردگی در این بیماران ضروری به نظرمی رسد. تشخیص و درمان افسردگی در مراحل اولیه می تواند در بهبود کیفیت زندگی این بیماران نقش مهمی داشته باشد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.