مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: دانشور پزشکی
سال:1379 | دوره:8 | شماره:29
صفحه شروع:1 | صفحه پایان:10

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

319

دانلود:

79

استناد:

6

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان کفایت تحریکات الکتریکی زیرجلدی (TENS) و استرس متناوب آب سرد (ICWS) در مقابله با وابستگی به مرفین در موش صحرایی و مقایسه این دو روش

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 10

چکیده

 با توجه به ضرورت درمان صحیح اعتیاد به مواد مخدر, در این پژوهش امکان استفاده از روش های غیر دارویی, به جای درمان دارویی متداول, بررسی و مقایسه شده است. بعد از آزمایش های اولیه (pilot) 60 حیوان آزمایشگاهی موش بزرگ صحرایی نر در گروه های ده تایی با تزریق مرفین به صورت زیرجلدی (S.C.) وابسته شدند. با تزریق نالوکسان (I.P.) دوازده نشانه از مجموعه علائم سندرم محرومیت از مرفین (withdrawal syndrome) مطالعه گردید. تحریکات الکتریکی زیرجلدی (TENS) و استرس متناوب آب سرد (ICWS) در کاهش تمامی علائم موثر بودند (P<0.05).در بعضی از علائم اثربخشی TENS و ICWS معادل با درمان دارویی متادون بود. در کاهش نشانه پرش (jumping), شیوه تحریکات الکتریکی زیر جلدی و در کاهش نشانه افتادگی پلک (ptosis), روش استرس متناوب آب سرد بسیار بهتر از متادون بود.بجز 3 نشانه از مجموع علائم سندرم قطع, در بقیه نشانه ها, کارایی تحریکات الکتریکی زیرجلدی از استرس متناوب آب سرد بهتر بود.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.