مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: دانشور پزشکی | سال:1394 | دوره:23 | شماره:120 | صفحه شروع:19 | صفحه پایان:24

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

200

دانلود:

96

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر عینک تصویری صوتی در کنترل درد و اضطراب حین تزریق بلاک عصب آلوئولار تحتانی در کودکان

صفحات

 صفحه شروع 19 | صفحه پایان 24

چکیده

 مقدمه و هدف: تزریق, یکی از اضطراب زاترین کارهای دندان پزشکی است. هدف از این مطالعه بررسی اثر عینک تصویری در کاهش درد و اضطراب حین تزریق بی حسی بلاک عصب آلوئولار تحتانی بود.مواد و روش ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور بر روی 40 کودک 6-8 ساله انجام شد. کودکان به طور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. هر گروه در سه جلسه درمان شد. در جلسه اول اضطراب ذاتی کودک ارزیابی و سپس برای تمام کودکان بدون اضطراب پروفیلاکسی و فلورایدتراپی انجام شد. در جلسه دوم در گروه اول تزریق با عینک و در گروه دوم, بدون عینک انجام شد. در جلسه سوم در گروه اول تزریق بدون عینک و در گروه دوم با عینک انجام شد. جهت ارزیابی درد ناشی از تزریق از روش Visual Analog Scale استفاده شد. جهت ارزیابی میزان اضطراب موقعیتی از Modified Children Dental Anxiety Scale استفاده شد. نهایتا داده ها با آزمون من ویتنی و نرم افزار SPSS 15 آنالیز شد.نتایج: میانگین میزان درد در گروه اول با عینک تصویری 1.89±0.65 بود که این میزان در جلسه دوم بدون عینک به 3.00±0.81 افزایش یافت. در گروه دوم میانگین درد در جلسه اول بدون عینک 3.05±0.60 بود که این میزان در جلسه دوم با عینک به 2.05±0.60 کاهش یافت. تفاوت بین دو جلسه در هر دو گروه ازنظر آماری معنی دار بود (P<0.001).نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه استفاده از عینک صوتی تصویری در کاهش درد و اضطراب حین درمان های دندان پزشکی موثر است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID