مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

469

دانلود:

93

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر برنامه خود مراقبتی بر کیفیت زندگی نوجوانان مبتلا به هموفیلی

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 8

چکیده

 مقدمه: بیماری هموفیلی از جمله اختلالات و ناراحتی های مزمن است که در کودکان و نوجوانان جنس مذکر بروز کرده, در جریان رشد و تکامل و کیفیت زندگی بیماران و حتی خانواده اختلال ایجاد می کند و آنها برای تداوم زندگی و کنترل عوارض نیاز مبرم به مراقبت دارند.هدف: این پژوهش به منظور بررسی تاثیر برنامه خود مراقبتی بر کیفیت زندگی نوجوانان مبتلا به هموفیلی مراجعه کننده به درمانگاه جامع هموفیلی تهران در سال 1383 انجام شد.مواد و روش ها: این پژوهش یک پژوهش نیمه تجربی که در دو گروه آزمون و شاهد بر روی 56 بیمار هموفیلی (27 نفر گروه آزمون و 29 نفر گروه شاهد) که به روش تصادفی انتخاب و در دو گروه نیز به طور تصادفی قرار گرفته بودند انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک, پرسشنامه خاص کیفیت زندگی نوجوانان مبتلا به هموفیلی, پرسشنامه بررسی نیازهای آموزشی و فرم گزارش خود مراقبتی بود. برای گروه آزمون, برنامه خود مراقبتی به صورت دو جلسه 50-45 دقیقه ای اجرا شد. کیفیت زندگی بیماران هموفیلی در دو مرحله قبل و سه ماه بعد از مداخله توسط پرسشنامه کیفیت زندگی سنجیده شد و در پایان میزان کیفیت زندگی در دو گروه مقایسه گردید.یافته ها: آزمون آماری تی مستقل و کای دو نشان داد که هر دو گروه از نظر عوامل موثر بر کیفیت زندگی, نظیر سن و... یکسان هستند (p>0.05). آزمون من ویتنی با p=0.64) ) نشان داد که نمره کل کیفیت زندگی گروه آزمون و شاهد, قبل از مداخله اختلاف معناداری با هم ندارند, در حالی که همین آزمون با p=0.001)) نشان داد که بین نمره کل کیفیت زندگی گروه آزمون و شاهد بعد از مداخله اختلاف معناداری وجود دارد. آزمون آماری ویلکاکسون نشان داد که نمره کل کیفیت زندگی در گروه آزمون, قبل و بعد از مداخله اختلاف معناداری دارد p=0.003)) و نسبت به قبل افزایش یافته است. همین آزمون نشان داد که نمره کل کیفیت زندگی در گروه شاهد قبل و بعد از مداخله اختلاف معنی داری نداردp=0.367) ), ولی نمره کل کیفیت زندگی در این گروه بعد از مداخله کاهش یافته است.نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش, فرضیه پژوهش تحت عنوان, کیفیت زندگی نوجوانان هموفیل که برنامه خود مراقبتی را به کار می برند, نسبت به گروه شاهد بهبود می یابد تایید گردید.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی