مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

621

دانلود:

259

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

لزوم تغییر ساختار آموزش پزشکی عمومی از دیدگاه دانشجویان و استادان دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 68

چکیده

 مقدمه و هدف: در دنیای امروز که خود آبستن شرایط نوینی است, دیگر نمی توان با استفاده از روش ها و داشته های گذشته به راه خود ادامه داد. به دلیل توجه به کیفیت آموزش پزشکی در کشورهای مختلف, اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه, روش ها و مد ل های مختلف مدیریت کیفیت به کارگرفته شده اند. هدف از انجام این پژوهش, نظرسنجی در مورد ساختار آموزش پزشکی عمومی در دانشگاه شاهد بوده است.مواد و روش ها: این پژوهش به روش مقطعی توصیفی - تحلیلی درسال 1387 روی دانشجویان پزشکی عمومی در مقاطع علوم پایه, فیزیوپاتولو‍ژی, کارآموزی و کارورزی و استادان دانشکده پزشکی شاهد انجام گرفته است. حجم نمونه 83 نفربود و به شکل تصادفی انتخاب شدند و روش گردآوری داده ها از طریق پرسش نامه محقق شده, سرانجام داده ها با نرم افزار آماری SSP تجزیه و تحلیل شده اند.نتایج: این مطالعه, روی 83 نفر از استادان و دانشجویان انجام شد. بیش از 50 درصد افراد مؤنث و مجرد بودند. از میان افراد شرکت کننده 13.3 درصد در مقطع علوم پایه, 26.5 درصد فیزیوپاتولوژی, 31.3 درصد کارآموز و 10.8 درصد کارورز و 18.1 درصد افراد از استادان بودند. میانگین سنی نمونه ها 25 سال (18-61 سال) بود. نزدیک به 100 درصد افراد مورد مطالعه درباره تغییر ساختار در آموزش پزشکی, نظر موافق داشته اند و تغییرساختار آموزش پزشکی عمومی را ضروری دانسته اند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده به این نکته مهم می رسیم که اغلب افراد, لزوم تغییر ساختار در آموزش پزشکی را درک کرده, آن را اقدامی اساسی برای رسیدن به اهداف متعالی ارتقای سطح بهداشتی و سلامت جامعه قلمداد می کنند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ظفرقندی، نفیسه، دواتی، علی، قورچیان، مرضیه، باطنی، فاطمه سادات، و هداوند، شهرزاد. (1390). لزوم تغییر ساختار آموزش پزشکی عمومی از دیدگاه دانشجویان و استادان دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد. دانشور پزشکی، 18(92)، 63-68. SID. https://sid.ir/paper/30919/fa

  Vancouver: کپی

  ظفرقندی نفیسه، دواتی علی، قورچیان مرضیه، باطنی فاطمه سادات، هداوند شهرزاد. لزوم تغییر ساختار آموزش پزشکی عمومی از دیدگاه دانشجویان و استادان دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد. دانشور پزشکی[Internet]. 1390؛18(92):63-68. Available from: https://sid.ir/paper/30919/fa

  IEEE: کپی

  نفیسه ظفرقندی، علی دواتی، مرضیه قورچیان، فاطمه سادات باطنی، و شهرزاد هداوند، “لزوم تغییر ساختار آموزش پزشکی عمومی از دیدگاه دانشجویان و استادان دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد،” دانشور پزشکی، vol. 18، no. 92، pp. 63–68، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/30919/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی