video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,184

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه برخی از ویژگی های شخصیتی نابینایان ورزشکار گلبال با نابینایان غیر ورزشکار شهر تهران

صفحات

 صفحه شروع 37 | صفحه پایان 42

چکیده

 هدف از تحقیق حاضر, بررسی و مقایسه برخی از ویژگی های شخصیتی نابینایان ورزشکار رشته گلبان با نابینایان غیر ورزشکار شهر تهران است. تعداد 150 نفر آزمودنی که شامل 75 ورزشکار نابینای رشته گلبال و 75 غیر ورزشکار نابینا بودند به صورت تصادفی ساده در نظر گرفته شدند.ابزار انجام تحقیق پرسشنامه 16 عاملی شخصیت کتل بود که در آن 5 عامل مورد بررسی قرار گرفت. کلیه آزمودنی ها تحت نظر مجری طرح و با شرایط یکسان آزمون به سوالات پرسشنامه پاسخ دادند. بعد از تجزیه وتحلیل آماری براساس آزمون تی - استودنت در سطح 5 درصد و با ضریب اطمینان 95 درصد, نتایج زیر به دست آمد:بین عامل های ادوار خویی (A), دارای روحیه مستقل و پابرجا (E), و مقرراتی, منطقی و واقع بین بودن (M) تفاوت معنادار آماری بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران نابینا وجود دارد و عامل های پایداری هیجانی و ثبات عاطفی (C) و آرام و اعتقاد کننده بودن (O) تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  طالبی، ناهید. (1380). مقایسه برخی از ویژگی های شخصیتی نابینایان ورزشکار گلبال با نابینایان غیر ورزشکار شهر تهران. دانشور پزشکی، 8(33 (ویژه مقالات علوم انسانی))، 37-42. SID. https://sid.ir/paper/30776/fa

  Vancouver: کپی

  طالبی ناهید. مقایسه برخی از ویژگی های شخصیتی نابینایان ورزشکار گلبال با نابینایان غیر ورزشکار شهر تهران. دانشور پزشکی[Internet]. 1380؛8(33 (ویژه مقالات علوم انسانی)):37-42. Available from: https://sid.ir/paper/30776/fa

  IEEE: کپی

  ناهید طالبی، “مقایسه برخی از ویژگی های شخصیتی نابینایان ورزشکار گلبال با نابینایان غیر ورزشکار شهر تهران،” دانشور پزشکی، vol. 8، no. 33 (ویژه مقالات علوم انسانی)، pp. 37–42، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/30776/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )