مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

343

دانلود:

62

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر ضد تشنجی عصاره الکلی صمغ گیاه آنغوزه (Ferula assa foetida) در کیندلینگ شیمیایی ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری

صفحات

 صفحه شروع 25 | صفحه پایان 32

کلیدواژه

PTZQ2

چکیده

 مقدمه و هدف: با توجه به شیوع بیماری صرع و عدم پاسخ دهی برخی از بیماران به درمان های موجود, یافتن درمان های مفید تر در درمان صرع ضروری به نظرمی رسد. گیاه آنغوزه از جمله گیاهان دارویی مهم در طب سنتی است که برای درمان صرع از آن استفاده شده است؛ لذا در این تحقیق, اثر ضد صرعی عصاره صمغ گیاه آنغوزه بر تشنج ناشی از کیندلینگ شیمیایی PTZ بررسی شده است.مواد و روش ها: در این آزمون شصت سر موش سوری نر نژاد Balb/c با وزن 30-25 گرم به صورت تصادفی انتخاب شده, به پنج گروه ده تایی تقسیم شدند: -1 گروه PTZ,  -2گروه کنترل مثبت (دریافت کننده والپروئیک اسید(100mg/kg , 3, 4 و 5- گروه های تیمار (دریافت کننده عصاره صمغ گیاه آنغوزه با دوزهای100 mg/kg , 50, 25. در همه موش ها کیندلینگ با تزریق داخل صفاقی در یازده نوبت پنتیلن تترازول 35mg/kg هر 48 ساعت یک بار انجام شد. در روز دوازدهم به همه موش ها برای دوز چالش, 75 mg/kg PTZ تزریق شد.30 دقیقه بعد از تزریق PTZ موش ها برای ارزیابی فاز های تشنج (0-5) مورد مشاهده قرارگرفتند.نتایج: تجزیه و تحلیل آماری داده ها نشان می دهد که عصاره صمغ گیاه آنغوزه بر شدت, پیشرفت و مدت تشنج ناشی از تزریق PTZ اثر کاهندگی دارد.نتیجه گیری: نتایج این تحقیق پیشنهاد می کنند که شاید گیاه آنغوزه بتواند در درمان صرع بزرگ, استفاده شود.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی