مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,336

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ترکیب و ویژگی های فیزیکوشیمیایی صفرا در بیماران مبتلا و غیرمبتلا به سنگهای کلسترولی کیسه صفرا

صفحات

 صفحه شروع 25 | صفحه پایان 32

چکیده

 بیماری سنگ صفرا از بیمارهای شایع دستگاه گوارش است. احتمال تاثیر تغییرات اجزای تشکیل دهنده صفرا در تشکیل سنگهای صفراوی توسط محققین مختلف مطرح است. در ایران در این رابطه مطالعات بسیار محدودی انجام شده است. هدف این بررسی, آنالیز فیزیک و شیمیایی صفرا در بیماران دارای سنگ کیسه صفراوی کلسترولی و مقایسه آن با صفرای افراد کنترل (بدون سنگ) به منظور دستیابی به عوامل موثر در تشکیل سنگ بوده است. 28 نمونه صفرا از بیماران مبتلا به سنگ کیسه صفرا پس از برداشت کیسه صفرا و 14 نمونه صفرا از افرادی که به علل دیگر تحت عمل جراحی شکم قرار گرفته بودند دریافت و مورد آزمایش قرار گرفت. برای تعیین مقادیر پروتئین تام و بیلیروبین و فسفولیپیدها از روش کالریمتری, برای اندازه گیری مقدار نمکهای صفراوی تام کلسترول, تری گلیسرید, گلوکز, اوره و اسید اوریک از روش آنزیمی (اسپکتروفتومتریک), برای تعیین مقدار و نووع کریستال های کلسترولی از دستگاه میکروسکوپ پلاریزه و برای تعیین ضریب شکست نمونه ها از دستگاه رفراکتومتر استفاده شد. برای آنالیز آماری مقادیر کمی از آزمون "تی" استفاده شد. گروه بیماران 18 نفر زن و 10 نفر مرد و گروه کنترل 7 نفر مرد و 7 نفر زن بودند. میانگین مقادیر آنالیتهای اندازه گیری شده در دو گروه بیمار و کنترل به ترتیب چنین است. کلسترول(mg/dl 1035 و 621.42), تری گلیسرید(mg/dl 784.28و (426.78, نمکهای صفراوی تام mg/dl1035 )و 621.42), فسفولیپیدها mg/dl431.89) و (420.1 که مجموعا چربی تام صفرا را تشکیل می دهند. پروتئین تام mg/dl 19.75) و( 7.42, اوره mg/dl43.42) و 36.71), اسید اوریک mg/dl 43.73)و 40.37), بیلیروبین mg/dl 94.52) و 75.04) و گلوکز  mg/dl13.78) و 16.21) که اجزای بیوشیمیایی تشکیل دهنده صفرا می باشند.PHو( 7.99 و 7.23) و ضریب شکست (1.353 و 1.355). در بررسی وجود کریستال در صفرای بیماران تعداد 26 نمونه دارای انواع کریستال ها, فقط 2 نمونه میکروکریستال خوشه ای, اشکال سوزنی و میله ای را نشان داد و از 14 نمونه کنترل 3 نمونه میکروکریستال به تعداد بسیار کم و نادر و 11 نمونه عاری از کریستال بود. نتایح نشان می دهد که میزان پروتئین تام و کلسترول و تری گلیسرید در گروه بیمار به طور چشمگیر بیشتر از گروه کنترل است. (P<0.05) به نظر می رسد کلسترول و تری گلیسرید هر دو می توانند عوامل تعیین کننده ای باشند. نتایج آنالیز اسید اوریک و PH نیز در دو گروه اختلافات معنادار را نشان داد (P<.0.05) . نقش اسید اوریک در تشکیل سنگ کیسه صفرا نیاز به بررسی بیشتری دارد. PH در درجات قلیایی تر تشکیل میکروکریستال و نهایتا تشکیل سنگ را تسریع می کند. بنابراین می توان چنین جمع بندی و نتیجه گیری کرد که آنالیز فیزیکوشیمیایی صفرا به ویژه در ارتباط با پروتئین تام, کلسترول, تری گلیسرید و PH می تواند به عنوان پیش آگهی در تشکیل سنگهای صفراوی کلسترولی مورد توجه قرار گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  صاحب قدم لطفی، عباس، ظهیری، حمیدرضا، فرزامی، بیژن، سروش، علیرضا، کاظم نژاد، انوشیروان، افشارنادری، اعظم، امامی، حمیدرضا، و موحدی، منیره. (1382). ترکیب و ویژگی های فیزیکوشیمیایی صفرا در بیماران مبتلا و غیرمبتلا به سنگهای کلسترولی کیسه صفرا. دانشور پزشکی، 11(48)، 25-32. SID. https://sid.ir/paper/30599/fa

  Vancouver: کپی

  صاحب قدم لطفی عباس، ظهیری حمیدرضا، فرزامی بیژن، سروش علیرضا، کاظم نژاد انوشیروان، افشارنادری اعظم، امامی حمیدرضا، موحدی منیره. ترکیب و ویژگی های فیزیکوشیمیایی صفرا در بیماران مبتلا و غیرمبتلا به سنگهای کلسترولی کیسه صفرا. دانشور پزشکی[Internet]. 1382؛11(48):25-32. Available from: https://sid.ir/paper/30599/fa

  IEEE: کپی

  عباس صاحب قدم لطفی، حمیدرضا ظهیری، بیژن فرزامی، علیرضا سروش، انوشیروان کاظم نژاد، اعظم افشارنادری، حمیدرضا امامی، و منیره موحدی، “ترکیب و ویژگی های فیزیکوشیمیایی صفرا در بیماران مبتلا و غیرمبتلا به سنگهای کلسترولی کیسه صفرا،” دانشور پزشکی، vol. 11، no. 48، pp. 25–32، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/30599/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )