مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,049

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه سبک های مختلف یادگیری با راهبردهای یادگیری فراگیران زبان انگلیسی

نویسندگان

شمشادی آزیتا

صفحات

 صفحه شروع 87 | صفحه پایان 96

چکیده

 هدف تحقیق حاضر, بررسی تاثیر سبک های مختلف یادیگری بر راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی است. به این منظور 85 دانشجوی دختر و پسر به طور تصادفی از دوره کارشناسی رشته های پزشکی, علوم پایه و علوم انسانی دانشگاه شاهد انتخاب شدند. برای حصول اطمینان از همتایی این دانشجویان, آزمون معیار توانش زبان CELT از آن ها به عمل آمد.دانشجویان برگزیده دارای نمرات خام بان کنکور سراسری بالای 50 درصد و نمره زبان عمومی بالای 12 بودند. سپس این افراد از لحاظ توانش زبانی مجدد به دو گروه قوی و ضعیف تقسیم شدند. این افراد در جلسات به پرسشنامه های مختلف سبک های یادگیری پاسخ دادند تا افراد دارای سبک های یادگیری درونگرا از برونگرا, تکانش وری از تاملی و وابسته به زمینه از مستقل از زمینه مشخص و جدا شود. آنگاه از کلیه شرکت کنندگان در بررسی آزمون معیار راهبردهای یادگیری زبان SILL به عمل آمد. تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مطالعه حاضر حاکی از آن است که بین برونگرایی و کرابرد راهبرد اجتماعی, و همچنین بین درونگرایی و راهبردهای, عاطفی, شناختی و فراشناختی همبستگی های معناداری وجود دارد (P≤0.05) و این در حالی است که بین وابستگی به زمینه و کاربرد راهبرد حافظه, همبستگی وجود دارد اما این سبک تاثیر چشمگیری در استفاده از سایر راهبردهای یادگیری ندارد≤0.05) (P بین توانش زبانی و کاربرد راهبردهای شناختی, فراشناختی و اجتماعی نیز همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین همبستگی موجود بین سبک یادگیری تاملی و کاربرد راهبردهای فراشناختی و اجتماعی و عاطفی, مثبت و معنادار است(P≤0.05) علاوه بر تجزیه و تحلیل اطلاعات روشن کرد که جنسیت در به کارگیری راهبردهای یادیگری نقشی ندارد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  شمشادی، آزیتا. (1381). رابطه سبک های مختلف یادگیری با راهبردهای یادگیری فراگیران زبان انگلیسی. دانشور پزشکی، 10(42)، 87-96. SID. https://sid.ir/paper/30546/fa

  Vancouver: کپی

  شمشادی آزیتا. رابطه سبک های مختلف یادگیری با راهبردهای یادگیری فراگیران زبان انگلیسی. دانشور پزشکی[Internet]. 1381؛10(42):87-96. Available from: https://sid.ir/paper/30546/fa

  IEEE: کپی

  آزیتا شمشادی، “رابطه سبک های مختلف یادگیری با راهبردهای یادگیری فراگیران زبان انگلیسی،” دانشور پزشکی، vol. 10، no. 42، pp. 87–96، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/30546/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.