مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,642

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر آدنوزین بر قدرت انقباض، تعداد ضربان و جریان خون کرونری قلب ایزوله خوکچه هندی در شرایط مهار سنتز نیتریت اکسید (NO) و پروستاگلاندین ها (PGs)

صفحات

 صفحه شروع 33 | صفحه پایان 38

چکیده

 مطالعات انجام گرفته آثار مهاری آدنوزین بر قدرت انقباض, تعداد ضربان قلب و از طرفی اثر افزایشی آنرا بر جریان خون کرونر نشان داده اند. آدنوزین از طریق گیرنده A1 خود بر روی گره سینوسی و میوکارد به ترتیب اثر برادیکاری و کاهش قدرت انقباضی و از طریق گیرنده های A2 موجود بر روی عروق کرونر اثر گشادکنندگی عروقی اعمال می کند. مشخص شده است که تحریک گیرنده های آدنوزین در قلب منجر به رهاسازی مواد واسطه ای چون نیتریت اکسید و پروستاگلاندینها می گردد. چون آثار گشادکنندگی عروقی و کاهش قدرت ضربان قلب به وسیله نیتریت اکسید و پروستاگلاندین ها گزارش شده, در این تحقیق مسیر احتمالی اثر آدنوزین از طریق سنتز نیتریت اکسید و پروستاگلاندین ها بررسی می گردد. در تحقیق حاضر مهار سنتز نیتریت اکسید به وسیله نیترو-ال آرژینین (NLA) در قلب ایزوله, اثر معناداری را بر قدرت انقباضی و تعداد ضربان قلب نشان نداد. اگر چه جریان خون کرونری را تا حدقابل ملاحظه ای کاهش داد. در مقایسه ای که بین اثر آدنوزین و آدنوزین در حضور NLA صورت گرفت مشخص شد که اگر چه آدنوزین به تنهایی تعداد ضربان و قدرت انقباضی قلب را کاهش و جریان خون کرونر را افزایش می دهد, مهار تولید نیتریت اکسید اثر آدنوزین را بر قدرت انقباض و جریان خون کرونری به میزان معناداری تعدیل می کند. مهار سنتز PGs به وسیله ایندومتاسین نه تنها اثر قابل توجه و معناداری بر سه پارامتر قلبی مذکور نگذاشت, بلکه مقایسه اثر آدنوزین بر سه پارامتر مذکور با اثر آدنوزین به همراه ایندومتاسین تفاوت معناداری را نشان نداد, یعنی اینکه احتمالا در آزمایشهای ما آزادسازی پروستاگلاندین ها در اثر آدنوزین بر پارامترهای قلبی مذکور نقشی ایفا نمی کند. به طور کلی نتایج آزمایشهای ما نشان دادند که مهار سنتز No به کمک NLA فقط جریان خون کرونری را به میزان معناداری کاسته, و مهار PGs به کمک ایندومتاسین اثر معناداری بر هیچ کدام از پارامترهای قلبی نگذاشته است. همچنین احتمالا مقدار معناداری از اثر کاهشی آدنوزین بر قدرت انقباضی و اثر افزایشی آن بر جریان خون کرونر با واسطه آزاد سازی NO صورت می گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  خلیلی نجف آبادی، محسن. (1382). بررسی اثر آدنوزین بر قدرت انقباض, تعداد ضربان و جریان خون کرونری قلب ایزوله خوکچه هندی در شرایط مهار سنتز نیتریت اکسید (NO) و پروستاگلاندین ها (PGs). دانشور پزشکی، 10(46)، 33-38. SID. https://sid.ir/paper/30447/fa

  Vancouver: کپی

  خلیلی نجف آبادی محسن. بررسی اثر آدنوزین بر قدرت انقباض, تعداد ضربان و جریان خون کرونری قلب ایزوله خوکچه هندی در شرایط مهار سنتز نیتریت اکسید (NO) و پروستاگلاندین ها (PGs). دانشور پزشکی[Internet]. 1382؛10(46):33-38. Available from: https://sid.ir/paper/30447/fa

  IEEE: کپی

  محسن خلیلی نجف آبادی، “بررسی اثر آدنوزین بر قدرت انقباض, تعداد ضربان و جریان خون کرونری قلب ایزوله خوکچه هندی در شرایط مهار سنتز نیتریت اکسید (NO) و پروستاگلاندین ها (PGs)،” دانشور پزشکی، vol. 10، no. 46، pp. 33–38، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/30447/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )