مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,095

دانلود:

258

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی بقای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال با استفاده از مدل ریسک رقابتی پارامتری

صفحات

 صفحه شروع 61 | صفحه پایان 68

چکیده

 مقدمه و هدف: سرطان کولورکتال یکی از شایع ترین سرطان های دستگاه گوارش در ایران نیز می باشد. در سال های اخیر میزان بقای این سرطان افزایش داشته است؛ بنابراین هدف این مطالعه برآورد بقا و تعیین عوامل موثر بر بقای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال با استفاده از مدل ریسک رقابتی پارامتری است.مواد و روش ها: در این تحقیق از اطلاعات 1060 بیمار مبتلا به سرطان کولورکتال ثبت سرطان مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی طی سال های 83 تا 94 به صورت یک مطالعه گذشته نگر استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل ریسک رقابتی پارامتری بر اساس توزیع وایبل صورت گرفت. نرم افزار مورد استفاده برای تجزیه وتحلیل داده ها R و سطح معنی داری نیز 0.05 در نظر گرفته شد.نتایج: درپایان پیگیری مشخص شد که به ترتیب تعداد 380 نفر (35.8 درصد) مرگ در اثر سرطان کولورکتال, 49 نفر (4.6 درصد) مرگ در اثر سایر وقایع و 631 نفر (59.5 درصد) تا پایان مطالعه زنده مانده بودند. میانگین مدت زمان بقا برای 1060 بیمار برابر با 56.96±1.46 ماه با میانه 45.5 ماه بود. تحلیل چند متغیره این داده ها نشان داد که عواملی همچون سن حین تشخیص و شاخص توده بدنی (BMI) بر مرگ در اثر سرطان کولورکتال اثر معنی داری دارند (P<0.001).نتیجه گیری: بر اساس مدل ریسک رقابتی پارامتری تنها متغیرهای سن در زمان تشخیص و شاخص توده بدنی بر زمان بقای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال این پژوهش تاثیرگذار بودند.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

معمر، ثریا، باغستانی، احمدرضا، پورحسینقلی، محمدامین، و خادم معبودی، علی اکبر. (1395). بررسی بقای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال با استفاده از مدل ریسک رقابتی پارامتری. دانشور پزشکی، 23(123)، 61-68. SID. https://sid.ir/paper/30393/fa

Vancouver: کپی

معمر ثریا، باغستانی احمدرضا، پورحسینقلی محمدامین، خادم معبودی علی اکبر. بررسی بقای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال با استفاده از مدل ریسک رقابتی پارامتری. دانشور پزشکی[Internet]. 1395؛23(123):61-68. Available from: https://sid.ir/paper/30393/fa

IEEE: کپی

ثریا معمر، احمدرضا باغستانی، محمدامین پورحسینقلی، و علی اکبر خادم معبودی، “بررسی بقای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال با استفاده از مدل ریسک رقابتی پارامتری،” دانشور پزشکی، vol. 23، no. 123، pp. 61–68، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/30393/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی