مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

633

دانلود:

166

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تجزیه و تحلیل سینماتوگرافی دو بعدی از مهارت تسوکی به دو روش اجرا از روی کمر و اجرا از میانه راه به دو شکل کلاسیک و استیل فردی

صفحات

 صفحه شروع 167 | صفحه پایان 182

چکیده

 این تحقیق بر روی 11 نفر از زنان کاراته کار نخبه کشور انجام شد نخست از آزمودنی ها خواسته شد فن گیاکوزوکی (ضربه مشت) را به دو روش اجرا از روی کمر و اجرا از نیمه راه و هر روش را به دو شکل کلاسیک و استیل فردی انجام دهند. سپس با روش نیمه تجربی و فیلمبرداری دو بعدی, به تجزیه و تحلیل و مقایسه روش ها و اشکال گوناگون اجرای فن پرداخته شد و 54 فرض برای آن منور گردید وپرامترهایی مانند نیروی بازو و ساعد, سرعت حرکت مچ دست, سرعت زاویه اثر مچ دست و شتاب مچ دست به طور مستقیم و اطلاعاتی مانند انرژی جنبشی بازو و ساعد و توان بازو و ساعد به شکل غیرمستقیم و با استفاده از فرمول های P=F.V و Fk =W=P.T محاسبه شد. فیلمبرداری طی دو مرحله انجام شد: در مرحله اول, از آزمودنی ها خواسته شد فن گیاکوزوکی را با حداکثر سرعت و به شیوه استیل خاص به خود یک بار از روی کمر و بار دیگر از نیمه راه اجرا کنند. در مرحله دوم فیلمبرداری, سه روز قبل از اجرای یک جلسه تمرینی, از آزمودنی ها خواسته شد فن گیاکوزوکی را به شکل کاملا کلاسیک و با رعایت پنج نکته اساسی تمرین و روز فیلمبرداری اجرا کنند. پس از اخذ داده های مربوط به متغیرها, با استفاده از آزمون T و با ضریب اطمینان 95% و خطای آلفا (α) کمتر از 0.05 , تجزیه و تحلیل آماری به عمل آمد که در کل پنج فرض 2, 3, 9, 41 و 44 تفاوت معناری داری دیده شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  شهبازی مقدم، مرتضی، شیخ، محمود، باقرزاده، فضل اله، و امینی، اشرف. (1381). تجزیه و تحلیل سینماتوگرافی دو بعدی از مهارت تسوکی به دو روش اجرا از روی کمر و اجرا از میانه راه به دو شکل کلاسیک و استیل فردی . حرکت، -(پیاپی 14)، 167-182. SID. https://sid.ir/paper/30310/fa

  Vancouver: کپی

  شهبازی مقدم مرتضی، شیخ محمود، باقرزاده فضل اله، امینی اشرف. تجزیه و تحلیل سینماتوگرافی دو بعدی از مهارت تسوکی به دو روش اجرا از روی کمر و اجرا از میانه راه به دو شکل کلاسیک و استیل فردی . حرکت[Internet]. 1381؛-(پیاپی 14):167-182. Available from: https://sid.ir/paper/30310/fa

  IEEE: کپی

  مرتضی شهبازی مقدم، محمود شیخ، فضل اله باقرزاده، و اشرف امینی، “تجزیه و تحلیل سینماتوگرافی دو بعدی از مهارت تسوکی به دو روش اجرا از روی کمر و اجرا از میانه راه به دو شکل کلاسیک و استیل فردی ،” حرکت، vol. -، no. پیاپی 14، pp. 167–182، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/30310/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی