مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

713

دانلود:

236

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سازش های ساختاری و عملکردی قلب ورزشکاران (فوتبالیست ها)

صفحات

 صفحه شروع 133 | صفحه پایان 146

چکیده

 هدف این تحقیق, بررسی آثار تمرینات ترکیبی پلیومتریک و عادی فوتبال بر ویژگی های مورفولوژیک و عملکردی قلب فوتبالیستها در مقایسه با سازگاریهای قلبی ناشی از تمرینات عادی فوتبال است. در این پژوهش, 30 دانشجوی فوتبالیست به صورت داوطلبانه در دو گروه تجربی و کنترل شرکت کردند. برنامه تمرینات در یک دوره سه ماهه و هفته ای سه روز به اجرا درآمد. ویژگی های قلبی با استفاده از شیوه غیرتهاجمی اکوکاردیوگرافی (یک بعدی, دوبعدی و دالپر) برآورد شد. نتایج نهایی نشان دهنده افزایش معنی دار به اندازه ضخامت دیواره بین دو بطن در زمان سیستول  [(IVSS), P<0.005]و دیاستول [P<0.03 (IVSD)] و ضخامت دیواره پشتی بطن چپ در زمان سیستول [P<0.001] (PWs) و دیاستول [P<0.002] (PWD) در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل بود. همچنین از نظر اندازه های عملکردی, درصد کسرخروجی [P<0.01] (EF) و نسبت کوتاه شدگی لیفهای میوکارد[P<0.02] (FS) , درگروه تجربی بسیار افزایش یافت. نتایج به وضوح آشکار می سازد که هیپروترفی قلب فوتبالیستها به صورت ترکیبی توسعه می یابد و تابعی از دستگاه متابولیک غالب (80% بی هوازی و 20% هوازی) است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  فلاح محمدی، ضیا، گایینی، عباسعلی، قراخانلو، رضا، و صالحی عمران، محمدتقی. (1381). سازش های ساختاری و عملکردی قلب ورزشکاران (فوتبالیست ها) . حرکت، -(پیاپی 11)، 133-146. SID. https://sid.ir/paper/30295/fa

  Vancouver: کپی

  فلاح محمدی ضیا، گایینی عباسعلی، قراخانلو رضا، صالحی عمران محمدتقی. سازش های ساختاری و عملکردی قلب ورزشکاران (فوتبالیست ها) . حرکت[Internet]. 1381؛-(پیاپی 11):133-146. Available from: https://sid.ir/paper/30295/fa

  IEEE: کپی

  ضیا فلاح محمدی، عباسعلی گایینی، رضا قراخانلو، و محمدتقی صالحی عمران، “سازش های ساختاری و عملکردی قلب ورزشکاران (فوتبالیست ها) ،” حرکت، vol. -، no. پیاپی 11، pp. 133–146، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/30295/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی