مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

851

دانلود:

224

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی منبع کنترل در مدیران دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه های آموزش عالی کشور

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 41

چکیده

 هدف از انجام این پژوهش, بررسی تحلیل رفتگی و منبع کنترل.در مدیران دانشکده و گروه های تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی دانشگاه های آموزش عالی کشور است. بدین منظور تعداد 44 نفر از مدیران دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی و 88 نفر از مدیران دانشکده ها و گروه های غیرتربیت بدنی دانشگاه ها که در زمان انجام پژوهش به ترتیب 95 و 40 درصد تراکم جوامع تحت بررسی خود را به خود اختصاص داده بودند, مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق توسط آزمون های همبستگی (کندال - پیرسون) و مقایسه میانگین ها (مان ویتنی - ویلکاکسون و T2 هتلینگز) انجام شده بود. نتایج تحقیق نشان داد: بین افزایش سن و میزان تحلیل رفتگی مدیران جوامع تحت بررسی ارتباط معنی داری وجود دارد, ولی این ارتباط در مورد سن با منبع کنترل.مدیران مشاهده نشد. بین بالا رفتن سابقه خدمات و میزان تحلیل رفتگی جوامع تحت بررسی, ارتباط معنی داری مشاهده شد, در حالی که این ارتباط در مورد سابقه خدمت با منبع کنترل.در مدیران تربیت بدنی دیده نشد و در مدیران غیر تربیت بدنی در سطح 0.02 معنی دار بود. بین سابقه کار مدیریتی و میزان تحلیل رفتگی جوامع تحت بررسی, ارتباط معنی داری وجود نداشت, ولی این عدم ارتباط در مورد سابقه کار مدیریتی با منبع کنترل.دیده شد. بین تحلیل رفتگی و منبع کنترل.ارتباط معنی داری وجود ندارد. هر دو جامعه تحت بررسی از وضعیت تحلیل رفتگی بالایی برخوردارند. میزان تحلیل رفتگی و منبع کنترل.بیرونی در مدیران غیرتربیت بدنی بیشتر از مدیران تربیت بدنی بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  کشتی دار، محمد، خبیری، محمد، اسدی، حسن، و کاظم نژاد، انوشیروان. (1380). بررسی منبع کنترل در مدیران دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه های آموزش عالی کشور. حرکت، -(پیاپی 9)، 31-41. SID. https://sid.ir/paper/30270/fa

  Vancouver: کپی

  کشتی دار محمد، خبیری محمد، اسدی حسن، کاظم نژاد انوشیروان. بررسی منبع کنترل در مدیران دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه های آموزش عالی کشور. حرکت[Internet]. 1380؛-(پیاپی 9):31-41. Available from: https://sid.ir/paper/30270/fa

  IEEE: کپی

  محمد کشتی دار، محمد خبیری، حسن اسدی، و انوشیروان کاظم نژاد، “بررسی منبع کنترل در مدیران دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه های آموزش عالی کشور،” حرکت، vol. -، no. پیاپی 9، pp. 31–41، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/30270/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی