مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,175

دانلود:

406

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی آثار روش گرم کردن بر نتایج یک برنامه تمرین قدرتی

نویسندگان

محمدزاده حسن

صفحات

 صفحه شروع 115 | صفحه پایان 126

چکیده

 آیا گرم کردن می تواند تاثیر زیادی در میزان قدرت عضلات فرد در یک جلسه تمرین یا مسابقه به وجود آورد؟ گرم کردن اعم از فعال,غیرفعال, تا چه حد موجب بهره گیری بیشتر از یک برنامه تمرینی خاص می شود؟ روشن شدن این نکات کمک می کند تا هرچه بهتر بتوانیم از برنامه های گرم کردن در فعالیت های ورزشی و توانبخشی بهره بگیریم. برای اجرای تحقیق چهل نفر از دانشجویان واحد عمومی تربیت بدنی به صورت تصادفی انتخاب شدند. بیست نفر در گروه اول, یعنی گروه گرم کردن فعال و بیست نفر نیز در گروه گرم کردن غیرفعال (دوش آب گرم) جایگزین شدند. آزمون حداکثر قدرت ایزومتریک اختیاری.دست ها (متغیر وابسته) با استفاده از دینامومتر در سه مرحله اجرا شد. مرحله اول, پیش آزمون سنجش حداکثر قدرت ایزومتریک دست ها برای هر دو گروه در شرایط یکسان اجرا گردید. در مرحله دوم, پس از اعمال متغیر مستقل تحقیق (شیوه گرم کردن فعال و غیرفعال), آزمون حداکثر قدرت دست ها انجام شد. در مرحله سوم , آزمودنی ها به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه تمرین معنی را که برای هر دو گروه مشترک بود, همراه با برنامه گرم کردن در ابتدای آن انجام دادند و سپس آزمون حداکثر قدرت ایزومتریک دست ها اجرا شد. نتایج به دست آمده توسط آزمون t , برای گروه های مستقل و پیسوته در حد آلفای 5 درصد بررسی و معلوم شد که احتمالا گرم کردن اعم از فعال و غیرفعال موجب افزایش ایزومتریک اختیاری دست ها در یک جلسه تمرین یا مسابقه می شود و اختلاف معنی داری بین میزان افزایش ناشی از روش گرم کردن وجود ندارد و این امر در میزان قدرت به دست آمده پس از دوره تمرینی, مشابه با دو روش متفاوت گرم کردن نیز صادق است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  محمدزاده، حسن. (1380). بررسی آثار روش گرم کردن بر نتایج یک برنامه تمرین قدرتی. حرکت، -(پیاپی 9)، 115-126. SID. https://sid.ir/paper/30266/fa

  Vancouver: کپی

  محمدزاده حسن. بررسی آثار روش گرم کردن بر نتایج یک برنامه تمرین قدرتی. حرکت[Internet]. 1380؛-(پیاپی 9):115-126. Available from: https://sid.ir/paper/30266/fa

  IEEE: کپی

  حسن محمدزاده، “بررسی آثار روش گرم کردن بر نتایج یک برنامه تمرین قدرتی،” حرکت، vol. -، no. پیاپی 9، pp. 115–126، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/30266/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی