مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,907

دانلود:

313

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل و اندازه گیری بیومکانیکی عوامل منتخب (نیروی عضلات، نیروی عکس العمل زمین، کار و توان مصرفی) در مرحله جهش پرش کنندگان طول نخبه کشور(مردان) به روش غیرمستقیم

صفحات

 صفحه شروع 59 | صفحه پایان 82

چکیده

 هدف از این تحقیق, ارائه مدل ریاضی است که بتواند با اندازه گیری آنتروپومتریکی و اطلاعات استخراج شده از فیلم ویدیوئی اجرای ورزشکاران, میزان نیروی عضلات, نیروی عکس العمل زمین, کار و توان.مصرف ورزشکار در مراحل جهس (تماس یا با زمین "T.D" یا حداکثر فلکش زانو "MKF" جدا شدن از زمین "T.O" پرش طول را محاسبه کندو اندازه گیری آنتروپومتریکی شامل اندازه قد , وزن, طول ران, طول ساق و کف پای ورزشکار است. اندازه گیریهای هنگام اجرا عبارت است از : طول دورخیز, زمان دورخیز و طول پرش. اطلاعات استخراج شده از فیلم ویدیوئی شامل زمان T.D, زمان پرواز, ارتفاع مرکز ثقل در مرحله T.D و MKF و T.D است. برای محاسبه عوامل منتخب, به محاسبة عوامل دیگری مانند سرعت T.D, و مولفه عمودی سرعت T.D , شتاب T.D , مولفه عمودی شتاب T.D , زاویة مرکز ثقل در T.O , سرعت T.O سرعت T.O, شتاب T.O, مولفه عمودی شتاب T.O و مؤلفه عمودی شتاب T.O نیاز است. بدین منظور اجرای 8 نفربرتر پرش طول دانشجویان المپیاد سال 1379 که به دور نهایی راه یافتند. مورد بررسی و محاسبه قرار گرفت و در پایان با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون, میزان همبستگی عوامل فوق با طول پرش بررسی شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  شهبازی مقدم، مرتضی، و معصومی مفرد، فاطمه. (1380). تحلیل و اندازه ‌گیری بیومکانیکی عوامل منتخب (نیروی عضلات, نیروی عکس‌العمل زمین, کار و توان مصرفی) در مرحله جهش پرش‌کنندگان طول نخبه کشور(مردان) به روش غیرمستقیم . حرکت، -(پیاپی 8)، 59-82. SID. https://sid.ir/paper/30238/fa

  Vancouver: کپی

  شهبازی مقدم مرتضی، معصومی مفرد فاطمه. تحلیل و اندازه ‌گیری بیومکانیکی عوامل منتخب (نیروی عضلات, نیروی عکس‌العمل زمین, کار و توان مصرفی) در مرحله جهش پرش‌کنندگان طول نخبه کشور(مردان) به روش غیرمستقیم . حرکت[Internet]. 1380؛-(پیاپی 8):59-82. Available from: https://sid.ir/paper/30238/fa

  IEEE: کپی

  مرتضی شهبازی مقدم، و فاطمه معصومی مفرد، “تحلیل و اندازه ‌گیری بیومکانیکی عوامل منتخب (نیروی عضلات, نیروی عکس‌العمل زمین, کار و توان مصرفی) در مرحله جهش پرش‌کنندگان طول نخبه کشور(مردان) به روش غیرمستقیم ،” حرکت، vol. -، no. پیاپی 8، pp. 59–82، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/30238/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی