مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,497

دانلود:

363

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه تاثیر دو روش فعالیت بدنی مختلط و هوازی بر میزان افزایش سطح آمادگی جسمانی دختران دانشجوی دانشگاه تهران

صفحات

 صفحه شروع 93 | صفحه پایان 102

چکیده

 هدف این پژوهش, مقایسه دو روش تمرین انتخابی (مختلط و هوازی ) و انتخاب روش بهتر جهت استفاده در کلاس های تربیت بدنی عمومی است. در این پژوهش تعداد 342 دانشجوی دختر شرکت داشتند که این آزمودنی ها به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه تحت تمرینات هوازی و گروه دیگر تحت تمرینات مختلط (هوازی - بی هوازی ) قرار گرفتند. پیش آزمونی که هرگروه در آن شرکت نمودند, شامل اندازه گیری استقامت عضلات کمربند شانه ( آزمون بارفیکس), استقامت موضعی عضلات شکم (آزمون دراز و نشست), چابکی (آزمون 15×4 متر), استقامت قلبی- عروقی (آزمون 600 متر و نیمه کوپر), توان بی هوازی و نیروی عضلانی (آزمون پرش جفت) و تست ایستگاهی بود. پس از ده جلسه تمرین آزمون نهایی که اندازه گیری مجدد آزمونهای اولیه بود, تکرار شد. نتایج پیش آزمون و آزمون نهایی به وسیله آزمون t وابسته و غیروابسته مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. محاسبات آماری و مقایسه نتایج پیش آزمون و آزمون نهایی نشان داد اختلاف معنی داری بین آزمون نهایی چابکی, توان بی هوازی و استقامت قلبی- عروقی ( دو نیمه کوپر) روش تمرین مختلط نسبت به روش تمرین هوازی وجود دارد. همچنین اختلاف معنی داری بین آزمون نهایی استقامت عضلانی عضلات کمربند شانه, استقامت موضعی عضلات شکم و استقامت قلبی- عروقی (دو 600متر) و روش تمرین هوازی نسبت به روش تمرینی مختلط مشاهده شد, در صورتی که اختلاف معنی داری بین آزمون ایستگاهی دو گروه وجود ندارد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  آقاملک، نسرین، شب خیز، فاطمه، و قوجه لی، افسانه. (1380). مقایسه تاثیر دو روش فعالیت بدنی مختلط و هوازی بر میزان افزایش سطح آمادگی جسمانی دختران دانشجوی دانشگاه ‌تهران . حرکت، -(پیاپی 8)، 93-102. SID. https://sid.ir/paper/30237/fa

  Vancouver: کپی

  آقاملک نسرین، شب خیز فاطمه، قوجه لی افسانه. مقایسه تاثیر دو روش فعالیت بدنی مختلط و هوازی بر میزان افزایش سطح آمادگی جسمانی دختران دانشجوی دانشگاه ‌تهران . حرکت[Internet]. 1380؛-(پیاپی 8):93-102. Available from: https://sid.ir/paper/30237/fa

  IEEE: کپی

  نسرین آقاملک، فاطمه شب خیز، و افسانه قوجه لی، “مقایسه تاثیر دو روش فعالیت بدنی مختلط و هوازی بر میزان افزایش سطح آمادگی جسمانی دختران دانشجوی دانشگاه ‌تهران ،” حرکت، vol. -، no. پیاپی 8، pp. 93–102، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/30237/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی