مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

732

دانلود:

168

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه تاثیر دو نوع فعالیت هوازی یک جلسه ای بر میزان تغییرات بتالیپوپروتئین (LDL)، آلفالیپوپروتئین (HDL) و چربی تحت جلدی دانشجویان پسر غیرورزشکار دانشگاه گیلان

صفحات

 صفحه شروع 103 | صفحه پایان 117

چکیده

 به منظور مقایسه تاثیر دو نوع فعالیت هوازی یک جلسه ای بر میزان تغییرات (LDL-C), (HDL-C) و چربی تحت جلدی, تعداد 20 نفر از مردان 20-25 سال از دانشجویان غیرورزشکار میانگین سن, وزن و قد افراد به ترتیب2.29±21.8 سال, 5.36± 64.65 کیلوگرم و 5.49±174 سانتی متر برای گروه 1 (فعالیت دو تناوبی) و 1.32±23.2 سال, 10.29± 69.4 کیلوگرم و5.39± 172.8 سانتی متر برای گروه 2 (فعالیت دایره ای با وزنه) بود. برنامه فعالیتی هر دو گروه به ترتیب شامل یک جلسه فعالیت دو تناوبی (هوازی ) به مدت 40 دقیقه شامل 10 دقیقه گرم کردن, 20 دقیقه دو تناوبی هوازی (4ست : 4 دقیقه دو نرم و آهسته, 1 دقیقه پیاده روی) با 60-80 درصد, ضربان قلب بیشینه (MHR) و 10 دقیقه سردکردن برای گروه 1 و یک جلسه فعالیت دایره ای با وزنه (هوازی) به مدت 40 دقیقه, شامل 10 دقیقه گرم کردن, 20 دقیقه فعالیت دایره ای با وزنه (شامل 10 ایستگاه) با 60-80 درصد ضربان قلب بیشینه (MHR), و 10 دقیقه سردکردن برای گروه 2 بود. برای به دست آوردن اطلاعات خام , درصد چربی تحت جلدی بدن و نمونه های خون آزمودنی ها قبل و بعد از یک جلسه فعالیت اندازه گیری شد و پس از تجزیه و تحلیل آماری براساس تست t-Student در سطح 5 درصد و با ضریب اطمینان 95 درصد نتایج زیر حاصل شد: الف) یک جلسه فعالیت دو تناوبی برمیزان HDL-C, LDL-C و چربی تحت جلدی تاثیر معنی داری نداشت؛ ب) یک جلسه فعالیت دایره ای با وزنه برمیزان HDL-C تاثیر معنی داری داشت, ولی برمیزان LDL-C و چربی های تحت جلدی تاثیرمعنی دار نداشت. در پایان نتیجه گرفته شد که یک جلسه فعالیت هوازی دایره ای با وزنه نسبت به یک جلسه فعالیت هوازی دو تناوبی برسطح چربی های پلاسما تاثیر بیشتری دارد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ابراهیم، خسرو، رحمانی نیا، فرهاد، و طاهری، حمیدرضا. (1380). مقایسه تاثیر دو نوع فعالیت هوازی یک جلسه ‌ای بر میزان تغییرات بتالیپوپروتئین (LDL), آلفالیپوپروتئین (HDL) و چربی تحت جلدی دانشجویان پسر غیرورزشکار دانشگاه گیلان . حرکت، -(پیاپی 8)، 103-117. SID. https://sid.ir/paper/30235/fa

  Vancouver: کپی

  ابراهیم خسرو، رحمانی نیا فرهاد، طاهری حمیدرضا. مقایسه تاثیر دو نوع فعالیت هوازی یک جلسه ‌ای بر میزان تغییرات بتالیپوپروتئین (LDL), آلفالیپوپروتئین (HDL) و چربی تحت جلدی دانشجویان پسر غیرورزشکار دانشگاه گیلان . حرکت[Internet]. 1380؛-(پیاپی 8):103-117. Available from: https://sid.ir/paper/30235/fa

  IEEE: کپی

  خسرو ابراهیم، فرهاد رحمانی نیا، و حمیدرضا طاهری، “مقایسه تاثیر دو نوع فعالیت هوازی یک جلسه ‌ای بر میزان تغییرات بتالیپوپروتئین (LDL), آلفالیپوپروتئین (HDL) و چربی تحت جلدی دانشجویان پسر غیرورزشکار دانشگاه گیلان ،” حرکت، vol. -، no. پیاپی 8، pp. 103–117، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/30235/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی