مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,711

دانلود:

261

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی انتقال دو طرفه در مهارت دریبل بسکتبال از دست برتر به دست غیر برتر و بالعکس در دانشجویان دختر دانشگاه تهران

صفحات

 صفحه شروع 139 | صفحه پایان 150

چکیده

 تحقیق حاضر با هدف بررسی دریبل بسکتبال و میزان انتقال یادگیری در اعضای قرینه و همچنین میزان تاثیرپذیری یادگیری قبلی بر روی مهارت جدید و تعمیم آن از یک عضو به عضو قرینه در دانشجویان دختر دانشگاه تهران انجام شد. به این منظور 32 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تهران به طور تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه الف و ب قرار گرفتند. پس از آن در یک جلسه توجیهی کلیات تحقیق و نحوه ارایه کار به دانشجویان ارایه شد و در جلسه دوم از هر دو گروه تست مقدماتی از هر دو دست به عمل آمد و در پایان دوره مجددا از هر دو گروه تست نهایی از هر دو دست گرفته شد. در بررسی های پایانی, برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد و کلیه عملیات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS/Windows صورت گرفت و نتایج زیر حاصل گردید. نتایج نشان داد که میزان انتقال یادگیری از دست برتر به دست غیربرتر معنی دار نیست و در بررسی آماری مشخص شد که اختلاف معنی دار است, همچنین میزان انتقال یادگیری از دست غیربرتر به دست برتر معنی دار نبود, ولی در بررسی آماری اختلاف معنی دار گزارش شد. میزان انتقال مهارت از دست برتر به دست غیربرتر و بالعکس یکسان بود و اختلاف معنی داری مشاهده نشد, ولی در بررسی آماری اختلاف معنی دار بود اثر آموزش از دست برتر به دست غیربرتر نیز یکسان بود و اختلاف معنی داری بین آن دو وجود نداشت, در بررسی آماری نیز اختلاف معنی دار نبوده و آموزش در هر دو گروه یکسان بوده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  قادری، فرح بانو، باقرزاده، فضل اله، امینیان رضوی، توران دخت، و غلامعلی زاده، رضا. (1384). بررسی انتقال دو طرفه در مهارت دریبل بسکتبال از دست برتر به دست غیر برتر و بالعکس در دانشجویان دختر دانشگاه تهران . حرکت، -(پیاپی 26)، 139-150. SID. https://sid.ir/paper/30205/fa

  Vancouver: کپی

  قادری فرح بانو، باقرزاده فضل اله، امینیان رضوی توران دخت، غلامعلی زاده رضا. بررسی انتقال دو طرفه در مهارت دریبل بسکتبال از دست برتر به دست غیر برتر و بالعکس در دانشجویان دختر دانشگاه تهران . حرکت[Internet]. 1384؛-(پیاپی 26):139-150. Available from: https://sid.ir/paper/30205/fa

  IEEE: کپی

  فرح بانو قادری، فضل اله باقرزاده، توران دخت امینیان رضوی، و رضا غلامعلی زاده، “بررسی انتقال دو طرفه در مهارت دریبل بسکتبال از دست برتر به دست غیر برتر و بالعکس در دانشجویان دختر دانشگاه تهران ،” حرکت، vol. -، no. پیاپی 26، pp. 139–150، 1384، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/30205/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی