مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

4,082

دانلود:

346

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر مصرف ویتامین های E ، C و ترکیب C+E بر شاخص های بیوانرژتیک مردان ورزشکار

صفحات

 صفحه شروع 123 | صفحه پایان 137

چکیده

 در این تحقیق تاثیر مصرف ویتامین های E وC و ترکیب این ویتامین ها بر شاخص های بیوانرژتیک (توان هوازی و توان بی هوازی) در 36 دانشجوی مرد تربیت بدنی مورد مطالعه قرار گرفت . پس از تقسیم آزمودنی ها به چهار گروه , هر یک از آزمودنی ها 21 روز تحت مصرف ویتامین قرار گرفتنـد. گروه اول روزانه 400 میلی گرم ویتامین E , گروه دوم 1000 میلی گرم ویتامین C, گروه سوم 400 میلی گرم ویتامین E همراه با 1000 میلی گرم ویتامین C و گروه چهارم طی همین مدت, ماده دارونما مصرف کردند. بعد از تجزیه و تحلیل آماری بر اساس تحلیل واریانس یکطرفه(ANOVA)  و آزمون فریدمن و آزمون تعقیبی توکی در سطح احتمال P£0.05 و با ضریب اطمینان 95 درصد, نتایج این مطالعه نشان داد مصرف روزانه میلی گرم ویتامینE ,1000  میلی گرم ویتامین C و 400 میلی گرم ویتامین  Eهمراه با 1000 میلی گرم ویتامینC  به مدت سه هفته بر توان هوازی و بی هوازی دانشجویان تاثیر معنی داری دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  جورکش، مرتضی، آذربایجانی، محمدعلی، و تاروردی زاده، بهمن. (1385). بررسی تاثیر مصرف ویتامین های E , C و ترکیب C+E بر شاخص های بیوانرژتیک مردان ورزشکار. حرکت، -(پیاپی 30)، 123-137. SID. https://sid.ir/paper/30154/fa

  Vancouver: کپی

  جورکش مرتضی، آذربایجانی محمدعلی، تاروردی زاده بهمن. بررسی تاثیر مصرف ویتامین های E , C و ترکیب C+E بر شاخص های بیوانرژتیک مردان ورزشکار. حرکت[Internet]. 1385؛-(پیاپی 30):123-137. Available from: https://sid.ir/paper/30154/fa

  IEEE: کپی

  مرتضی جورکش، محمدعلی آذربایجانی، و بهمن تاروردی زاده، “بررسی تاثیر مصرف ویتامین های E , C و ترکیب C+E بر شاخص های بیوانرژتیک مردان ورزشکار،” حرکت، vol. -، no. پیاپی 30، pp. 123–137، 1385، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/30154/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی