مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات جغرافیایی
سال:1383 | دوره:19 | شماره:4 (پیاپی 75)
صفحه شروع:129 | صفحه پایان:151

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

376

دانلود:

147

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سنت مدرنیته، اثرات اجتماعی- زیست ‌محیطی چاه ‌های عمیق و نیمه عمیق (نمونه شهرستان قاین)

صفحات

 صفحه شروع 129 | صفحه پایان 151

چکیده

 از نظر تئوریکی بکارگیری تکنولوژی مدرن سبب تغییر و تحولاتی در ساختار و روابط اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی و زیست‌محیطی می‌گردد. مدرنیزاسیون در بخش کشاورزی منطقه مورد مطالعه نسبت به سایر بخش‌ها از سابقه تاریخی طولانی‌تری برخوردار است. مقاله حاضر به بررسی اثرات نوسازی در بخش کشاورزی در شهرستان قاین با تکیه بر تکنولوژی چاه‌های عمیق و نیمه عمیق و اثرات اقتصادی, اجتماعی آن می‌پردازد. با حفر اولین مجموعه چاه‌های کشاورزی تحت عنوان شرکت آبیاری سفید دشت در منطقه نیمبلوک قاین در سال 1325 مدرنیزاسیون در بخش کشاورزی در منطقه آغاز شد. می‌توان شروع مدرنیزاسیون در بخش کشاورزی شهرستان قاین را به لحاظ سابقه تاریخی نسبت به سایر مناطق استان خراسان دارای قدمت بیشتری دانست. دلیل این امر را بایستی در نقش خاندان علم و نفوذ سیاسی- اقتصادی آنها در منطقه دانست. با حفر چاه‌های عمیق و نیمه عمیق در منطقه زمینه استفاده از سایر ابزار مدرن در بخش کشاورزی فراهم شد به طوری که اولین تراکتور نیز در سطح شهرستان در همین مزارع در سال 1327 به کار گرفته شد. در حقیقت با تحول در ساختار تکنولوژیکی, تحول در دیگر ساختارهای موجود نیز ایجاد شده است. پیامدهای تحولات تکنولوژیکی در منطقه دارای جنبه‌های مثبت و منفی بوده است. پیامدهای منفی عمدتاً در زمینه مسایل زیست‌محیطی است. این امر ناشی از عدم  اجرای مدیریت صحیح منابع طبیعی در منطقه بوده است.  

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.